14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen Kapitel 4

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen kapitel 4

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Råstofbekendtgørelsen

Kapitel 4

Tilladelse til indvinding og generelle krav til indvinding

§14 Tilladelse til indvinding i henhold til § 20, stk. 2, i lov om råstoffer, kan som udgangspunkt ikke gives for en længere periode end 10 år.

Stk. 2 En tilladelse til indvinding skal fastsætte den samlede maksimale mængde, der gives tilladelse til at indvinde. Medmindre miljøvurderingen viser, at det er acceptabelt, at den samlede mængde indvindes på et år, skal tilladelsen tillige fastsætte den maksimale mængde, der gives tilladelse til at indvinde på et år.

Stk. 3 § 39 om kontinuitetsbrud i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) finder ikke anvendelse på tilladelser til indvinding.

Stk. 4 Tilladelse til indvinding kan ikke gives i områder omfattet af bilag 8.

§15 Hvis Miljøstyrelsen ud fra de geologiske oplysninger om den tilgængelige mængde råstoffer i området og oplysninger om indvindingstekniske forhold m.v. finder, at der er ansøgt om et indvindingsområde, der er uforholdsmæssigt stort i forhold til den ansøgte mængde, kan styrelsen efter høring af ansøgeren indskrænke indvindingsområdet i indvindingstilladelsen.

Stk. 2 Hvis ansøgeren anmoder om det, kan Miljøstyrelsen i indvindingstilladelsen bestemme, at afgørelse om, hvorvidt indvindingsområdet skal indskrænkes, udskydes. Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren indsende supplerende oplysninger, f.eks. fra prøvesugninger eller produktionsforsøg, til dokumentation af, at indvindingsområdet ikke er uforholdsmæssigt stort i forhold til den tilladte mængde. Miljøstyrelsen træffer herefter afgørelse om, hvorvidt indvindingsområdet skal indskrænkes.

Stk. 3 Når Miljøstyrelsen har truffet afgørelse, jf. stk. 2, videresendes relevante råstofgeologiske data til GEUS, som gør dem offentligt tilgængelige.

§16 Ved indvinding skal kravene i bilag 4 overholdes, medmindre andet er fastsat i tilladelsen i medfør af § 21, stk. 2, i lov om råstoffer.

profile photo
Profilside