14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen Kapitel 2

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Råstofbekendtgørelsen

Kapitel 2

Efterforskning efter råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen

§2 Ansøgning og anmeldelse
Efterforskning efter råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen må kun ske efter tilladelse, jf. § 20, stk. 1, i lov om råstoffer. Tilladelse meddeles af Miljøstyrelsen.

Stk. 2 Efterforskning i form af geologiske undersøgelser eller miljøundersøgelser med henblik på opnåelse af tilladelse til indvinding efter § 20, stk. 2, nr. 2, i, i lov om råstoffer, jf. bekendtgørelsens kapitel 6, kan dog foretages uden tilladelse. Det samme gælder efterforskning med henblik på forlængelse af en gældende tilladelse til indvinding efter § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer.

Stk. 3 Efterforskning omfattet af stk. 2 skal anmeldes til Miljøstyrelsen, jf. § 3. Efterforskningen må tidligst påbegyndes 4 uger efter, at fyldestgørende anmeldelse er modtaget i Miljøstyrelsen, jf. § 3, stk. 2, og skal senest afsluttes 1 år efter, at efterforskningen måtte påbegyndes, medmindre der er indgivet fornyet anmeldelse. Påbud og forbud efter § 20, stk. 7, i lov om råstoffer i forhold til efterforskningen meddeles af Miljøstyrelsen.

§3 Ansøgning om tilladelse til efterforskning af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen efter § 20, stk. 2, i lov om råstoffer og anmeldelse af efterforskning efter § 2, stk. 3, skal indgives elektronisk til Miljøstyrelsen.

Stk. 2 Ansøgningen eller anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

  • 1) Ansøgers eller anmelders navn, adresse og CVR-nummer. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer.

  • 2) Redegørelse for efterforskningens formål, herunder hvilke råstoftyper der planlægges efterforsket, og angivelse af, om der ansøges om tilladelse efter § 20, stk. 2, nr. 1, 2, 3, eller 4, i lov om råstoffer.

  • 3) Det ansøgte efterforskningsområde:

    • a) For ansøgning eller anmeldelse i henhold til § 20, stk. 2, nr. 1-3, i lov om råstoffer: Det potentielle indvindingsområde og den påvirkningszone, jf. bilag 3, fase IIA, afsnit 1, der ønskes efterforsket, indtegnet på søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale med målestoksforhold og relevante dybdekurver og desuden leveret i et GIS-format, der kan indlæses i MapInfo. Det potentielle indvindingsområde skal afgrænses af rette linjer mellem positioner, og der skal vedlægges en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter, WGS84. For efterforskning med eneret efter § 20, stk. 2, nr. 1, i lov om råstoffer fremgår afgrænsningen af det potentielle indvindingsområde af udbudsmaterialet, jf. § 22.

    • b) For ansøgning i henhold til § 20, stk. 2, nr. 4, i lov om råstoffer: Det område, der ønskes efterforsket, indtegnet på søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale med målestoksforhold og relevante dybdekurver og desuden leveret i et GIS-format, der kan indlæses i MapInfo. Efterforskningsområdet skal afgrænses af rette linjer mellem positioner, og der skal vedlægges en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter, WGS84.

  • 4) Redegørelse for efterforskningens gennemførelse, herunder et undersøgelsesprogram for undersøgelser af enhver art, der planlægges foretaget, samt anvendt udstyr. For seismisk udstyr angives lydimpulsens frekvensinterval.

  • 5) Hvis ansøgningen eller anmeldelsen omfatter prøveboringer eller havbundsprøver, beskrives det planlagte antal boringer eller prøver, boredybde eller prøvevolumen samt den anvendte metode, herunder tekniske, sejladsmæssige og miljømæssige forhold knyttet til gennemførelsen.

  • 6) Vurdering af, om den planlagte efterforskning kan påvirke fuglebestande, eller om den kan skade internationale naturbeskyttelsesområder eller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

§4 Miljøstyrelsen kan kræve yderligere oplysninger til brug for bedømmelsen af ansøgninger og anmeldelser efter § 3.

Stk. 2 Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde fravige kravene i § 3 og samtidig stille krav om andre oplysninger end nævnt i § 3.

§5 Krav til udførelsen af efterforskning
Ved udførelse af geologiske undersøgelser og miljøundersøgelser skal kravene i bilag 1 overholdes, medmindre andet er fastsat i tilladelsen i medfør af § 21, stk. 1, i lov om råstoffer eller påbud i medfør af § 20, stk. 7, i lov om råstoffer.

§6 Indberetning af efterforskningsdata efter meddelt efterforskningstilladelse eller anmeldelse af efterforskning
Indberetning af efterforskningsdata, herunder indberetning til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Miljøstyrelsen efter § 28, stk. 1, i lov om råstoffer, skal ske i overensstemmelse med kravene i bilag 2.

Stk. 2 Indberetning skal ske inden tre måneder efter udførelsen, jf. § 28, stk. 1, i lov om råstoffer. Indberetning skal dog være sket, før der kan ansøges om indvindingstilladelse på grundlag af efterforskningen.

Stk. 3 Tilladelsesindehaver eller den, der har anmeldt efterforskning, jf. § 2, stk. 3, skal indberette efterforskningsrapporterne til det relevante museum med marinarkæologisk ansvar med henblik på vurdering af kulturværdier i området. Hvis museet anmoder om det, skal de geofysiske data fremsendes uden ugrundet ophold. Det relevante museum fremgår af efterforskningstilladelsen, eller kan oplyses af Miljøstyrelsen eller Slots- og Kulturstyrelsen.

§7 GEUS gør indberettede råstofgeologiske data, herunder side scan sonar og bathymetriske data, offentligt tilgængelige.

Stk. 2 De råstofgeologiske data undtagen side scan sonar og bathymetriske data gøres dog ikke offentligt tilgængelige, før Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om tilladelse til indvinding, hvis ansøger samtidig med indberetningen meddeler GEUS, at der i umiddelbar forlængelse af indberetningen vil blive ansøgt om indvindingstilladelse på grundlag af de indberettede data. Dette gælder resultater samt prøvemateriale fra boringer og prøvetagning, kvalitetsundersøgelser og geofysiske undersøgelser, herunder både analoge og elektroniske. Materialet opbevares i GEUS´s arkiver og databaser med markering af, at dette ikke gøres offentligt tilgængeligt, før Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om tilladelse til indvinding.

profile photo
Profilside