14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen Kapitel 10

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen kapitel 10

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Råstofbekendtgørelsen

Kapitel 10

Vederlag

§54 Opgørelse af det årlige vederlag for indvinding af råstoffer
Miljøstyrelsen opgør en gang årligt det samlede årlige vederlag, som en indehaver af en tilladelse til indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen efter § 20, stk. 2, nr. 1-3, i lov om råstoffer skal betale i henhold til § 22 a, stk. 1-3, i lov om råstoffer.

Stk. 2 Som en del af beregningsgrundlaget for den i stk. 1, nævnte samlede årlige betaling indgår mængden af indvundne råstoffer i m3, jf. § 52.

§55 Beregning af vederlag i eneretsområder udlagt efter auktion
Det samlede årlige vederlag for indvinding af råstoffer i et indvindingsområde med eneret meddelt efter auktion beregnes som summen af

  • 1) produktionsvederlag gange mængde indvundne råstoffer, jf. § 54, stk. 2, og

  • 2) det i loven fastsatte arealvederlag gange antal km2 indvindingsområde.

Stk. 2 Størrelsen af produktionsvederlaget og størrelsen af indvindingsområdet fremgår af indvindingstilladelsen.

Stk. 3 I beregningsgrundlaget for den i stk. 1, nr. 1, nævnte betaling, fradrages mængden af indvundne råstoffer i m3, som tilladelsesindehaveren har indberettet til og dokumenteret over for Miljøstyrelsen, er benyttet til kystbeskyttelse i henhold til en tilladelse fra miljø- og fødevareministeren eller til anlægsarbejder på søterritoriet og kontinentalsoklen vedtaget ved lov eller er benyttet af en offentlig bygherre til udbygning eller nyanlæg af veje, broer og jernbaner, jf. § 22 a, stk. 4, nr. 1-3, i lov om råstoffer.

Stk. 4 Der skal som minimum i henhold til stk. 1, nr. 1, årligt betales for en mængde svarende til 30 % af den samlede tilladte mængde divideret med det antal år, indvindingstilladelsen gælder. Har tilladelsesindehaveren ikke i et enkelt år indvundet en mængde svarende til det betalte minimumsvederlag, kan denne mængde indvindes i de følgende år uden yderligere vederlagsbetaling. Hvis den tilladte mængde ændres i løbet af tilladelsesperioden, beregnes minimumsvederlaget for den resterende tilladelsesperiode på grundlag af den ændrede samlede tilladte mængde divideret med det antal år, tilladelsen samlet er og har været gældende.

Stk. 5 Kravet om betaling af minimumsvederlag som angivet i stk. 4 gælder, selv om der er indvundet råstoffer, der er benyttet til vederlagsfri anvendelser, jf. stk. 3.

§56 Beregning af vederlag i indvindingsområder udlagt til fællesområder
Det samlede årlige vederlag for indvinding af råstoffer i et fællesområde beregnes som det i indvindingstilladelsen i henhold til § 22 a, stk. 2, i lov om råstoffer fastsatte produktionsvederlag gange mængde indvundne råstoffer, jf. § 54, stk. 2.

Stk. 2 I beregningsgrundlaget for den i stk. 1 nævnte betaling, fradrages mængden af indvundne råstoffer i m3, som tilladelsesindehaveren har indberettet til og dokumenteret over for Miljøstyrelsen, er benyttet til kystbeskyttelse i henhold til en tilladelse fra miljø- og fødevareministeren, jf. § 22 a, stk. 4, nr. 1, i lov om råstoffer.

§57 Beregning af vederlag i bygherreområder
Det samlede årlige vederlag for indvinding af råstoffer i et bygherreområde, beregnes som summen af

  • 1) produktionsvederlag gange mængde indvundne råstoffer, jf. § 54, stk. 2, og

  • 2) det i lov om råstoffer fastsatte arealvederlag gange antal km2 indvindingsområde.

Stk. 2 Størrelsen af produktionsvederlaget fastsættes i indvindingstilladelsen i henhold til § 22 a, stk. 3, i lov om råstoffer, og størrelsen af indvindingsområdet fremgår af indvindingstilladelsen.

Stk. 3 I beregningsgrundlaget for den i stk. 1, nr. 1, nævnte betaling, fradrages mængden af indvundne råstoffer i m3, som tilladelsesindehaveren har indberettet til og dokumenteret over for Miljøstyrelsen, er benyttet til kystbeskyttelse i henhold til en tilladelse fra miljø- og fødevareministeren, eller til anlægsarbejder på søterritoriet og kontinentalsoklen vedtaget ved lov eller er benyttet af en offentlig bygherre til udbygning eller nyanlæg af veje, broer og jernbaner, jf. § 22 a, stk. 4, nr. 1-3, i lov om råstoffer.

§58 Betalingsforpligtelse
Betaling af vederlag i henhold til § 22 a, stk. 1-3, i lov om råstoffer for indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen i henhold til indvindingstilladelse meddelt efter § 20, stk. 2, i lov om råstoffer påhviler tilladelsesindehaveren.

§59 Kravet på vederlag efter § 22 a, stk. 1-3, i lov om råstoffer stiftes, når den indvindingstilladelse, hvori vederlagene indgår som vilkår, bliver meddelt.

Stk. 2 Arealvederlag efter § 22 a, stk. 1 og 3, i lov om råstoffer erlægges årligt forud.

Stk. 3 Produktionsvederlag efter § 22 a, stk. 1-3, i lov om råstoffer erlægges årligt bagud.

§60 Opkrævning af vederlag
Opkrævning af vederlag opgjort i henhold til §§ 54-57 varetages af SKAT.

Stk. 2 Opkrævning af vederlag for indvinding i henhold til tilladelse meddelt efter § 20, stk. 2, nr. 1 og 3, i lov om råstoffer sker en gang årligt, efter udløbet af det kvartal, hvori tilladelsens gyldighedsperiode er startet.

Stk. 3 Opkrævning af vederlag for indvinding i henhold til tilladelse meddelt efter § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer sker en gang årligt efter kalenderårets udløb.

Stk. 4 Hvis en tilladelse efter § 20, stk. 2, nr. 1 eller 3, i lov om råstoffer tilbagekaldes i henhold til § 24 i lov om råstoffer eller på anmodning fra tilladelsesindehaveren, sker opkrævning af produktionsvederlag, i givet fald i form af minimumsvederlag for det pågældende år, efter udløbet af det kvartal, hvor tilladelsen ophører. Det samme gælder, hvis alle tilladelser efter § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer tilhørende samme tilladelsesindehaver tilbagekaldes.

Stk. 5 Betalingsfristen er løbende måned med tillæg af 30 dage fra den dato, der fremgår af opkrævningen. Ved fejl i opkrævningen sker korrektionen ved efteropkrævning. Der foretages ikke korrektion af allerede opkrævet arealvederlag, hvis tilladelsen efterfølgende tilbagekaldes, hele den tilladte mængde indvindes eller indvindingsarealet ændres.

Stk. 6 § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) finder anvendelse ved for sen betaling.

§61 Indeksregulering
Vederlagssatserne i § 22 a, stk. 1-3, i lov om råstoffer indeksreguleres en gang årligt efter 31. december 2011 på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik om den procentvise ændring i nettoprisindekset for januar måned imellem de to forudgående år. De indeksregulerede takster offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

profile photo
Profilside