14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Radio- og fjernsynsloven § 50a

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. paragraf 50a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af radio- og fjernsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1350 af 04. september 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§50a En afgørelse truffet efter § 50, stk. 1, nr. 1, stk. 2, nr. 1, eller stk. 3, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, hvis afgørelsen vedrører regler som fastsat i medfør af § 48, 2. eller 3. pkt.

•••

Stk. 2 Begæring herom skal fremsættes til Radio- og tv-nævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelsen skal indeholde oplysninger om adgangen til at kræve domstolsprøvelse og om fristen herfor. Radio- og tv-nævnet anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

•••

Stk. 3 Retten kan ved kendelse bestemme, at sagsanlæg har opsættende virkning. Såfremt Radio- og tv-nævnets afgørelse opretholdes ved dom, kan der heri bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.

•••
profile photo
Profilside