14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Psykiatriloven § 41

Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien paragraf 41

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af psykiatriloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 185 af 01. februar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41 Anbringelse efter § 40, stk. 1, kan administrativt kun ophæves af justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil. Begæring om ophævelse kan fremsættes af overlægen, patienten, patientrådgiveren eller bistandsværgen. Begæring fra patienten, patientrådgiveren eller bistandsværgen kan tidligst fremsættes, når der er forløbet 2 måneder efter rettens afgørelse, jf. § 40, stk. 2. Afslag på ophævelse forelægges på begæring for retten til prøvelse efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a.

•••

Stk. 2 Er en begæring fra patienten, patientrådgiveren eller bistandsværgen om ophævelse af anbringelsen blevet afslået, kan spørgsmålet først på ny rejses, når der er forløbet 2 måneder efter afgørelsen. Har afslaget været forelagt for retten, regnes den nævnte frist fra rettens afgørelse.

•••

Stk. 3 Justitsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside