14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Psykiatriloven § 4

Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af psykiatriloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 185 af 01. februar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Tvang må ikke benyttes, før der er gjort, hvad der er muligt, for at opnå patientens frivillige medvirken. Når forholdene tillader det, skal patienten have en passende betænkningstid.

•••

Stk. 2 Anvendelsen af tvang skal stå i rimeligt forhold til det, som søges opnået herved. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes.

•••

Stk. 3 Tvang skal udøves så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe.

•••

Stk. 4 Tvang må ikke anvendes i videre omfang, end hvad der er nødvendigt for at opnå det tilsigtede formål.

•••

Stk. 5 Efter ophør af enhver tvangsforanstaltning skal patienten tilbydes en eller flere samtaler. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler herom.

•••

Stk. 6 Mindreårige under 15 år, hvis forældre har givet samtykke til behandlingen, skal tilbydes en opfølgende samtale efter ophør af indgrebet. Det samme gælder den mindreåriges forældre. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler herom.

•••
profile photo
Profilside