14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

PSI-loven Kapitel 3

Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer kapitel 3

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af psi-loven og bygger på lov nr. 596 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

PSI-loven

Kapitel 3
1
Forarbejder

Behandling af anmodning om videreanvendelse

§4 Offentlige myndigheder, herunder offentlige biblioteker, museer og arkiver, kan stille dokumenter og datasamlinger til rådighed for videreanvendelse, medmindre lovens øvrige bestemmelser eller anden lovgivning er til hinder herfor.

Stk. 2 Når en offentlig myndighed giver adgang til videreanvendelse af dokumenter eller datasamlinger efter denne lov, kan myndigheden i en aftale fastsætte betingelser for videreanvendelse. Betingelserne må ikke unødigt begrænse mulighederne for videreanvendelse og må ikke benyttes til at begrænse konkurrencen.

Stk. 3 Anmodning om videreanvendelse indgives til den offentlige myndighed, der er i besiddelse af dokumentet eller datasamlingen, eller til myndigheder, der i henhold til anden lovgivning administrerer datasamlinger.

Stk. 4 Myndigheden afgør snarest, om anmodningen kan imødekommes. En anmodning om videreanvendelse skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. omfanget eller kompleksiteten af de dokumenter og datasamlinger, som anmodningen vedrører, undtagelsesvis ikke er muligt. Ansøgeren skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

Stk. 5 Er der behov for at indgå en løbende aftale om videreanvendelse, udarbejder myndigheden inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen et aftaletilbud til ansøger. Hvis dette på grund af f.eks. omfanget eller kompleksiteten af de dokumenter og datasamlinger, som anmodningen vedrører, ikke er muligt, skal myndigheden underrette ansøgeren om grunden hertil og om, hvornår et aftaletilbud kan forventes at foreligge.

Stk. 6 Hvis afgørelse af anmodningen om videreanvendelse af eksisterende dokumenter eller datasamlinger forudsætter væsentlige omkostninger til dokumentation, konsulentundersøgelser og lign. for den offentlige myndighed, skal myndigheden underrette ansøgeren herom med skøn over nødvendige udgifter i forbindelse med behandling af anmodningen, såfremt omkostningerne bedes afholdt af ansøgeren. Hvis ansøgeren stillet over for kravet om afholdelse af disse udgifter ikke ønsker at opretholde anmodningen, kan den offentlige myndighed indstille den videre behandling af anmodningen.

§5 Den offentlige myndighed skal, såfremt det er muligt, behandle anmodninger om videreanvendelse af dokumenter eller datasamlinger elektronisk.

§6 Når en offentlig myndighed giver afslag på anmodningen om videreanvendelse med henvisning til § 2, stk. 2, nr. 2, skal afslaget indeholde en henvisning til den fysiske eller juridiske person, som er indehaver af rettighederne, når denne kendes. Alternativt skal den offentlige myndighed henvise til den licensgiver, hvorfra den offentlige myndighed har indhentet det relevante materiale.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, når afslag meddeles af et offentligt bibliotek, museum eller arkiv.

profile photo
Profilside