14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

PSI-loven Kapitel 1

Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer kapitel 1

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af psi-loven og bygger på lov nr. 596 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

PSI-loven

Kapitel 1
1
Forarbejder

Lovens formål og anvendelsesområde

§1 Lovens formål
Lovens formål er at etablere ensartede minimumsregler for kommerciel og ikkekommerciel videreanvendelse af dokumenter og datasamlinger, som offentlige myndigheder er i besiddelse af.

§2 Anvendelsesområde
Loven omfatter videreanvendelse af dokumenter og datasamlinger, som offentlige myndigheder, herunder offentlige biblioteker, museer og arkiver, er i besiddelse af, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Loven omfatter ikke dokumenter og datasamlinger,

  • 1) der er tilvejebragt eller kvalitetsforbedret som led i offentlige myndigheders kommercielle aktiviteter, eller

  • 2) hvortil tredjemand besidder en immateriel rettighed.

Stk. 3 Loven finder ikke anvendelse på

  • 1) programvirksomhed i tv- og radioorganer, som er pålagt en public service-forpligtelse,

  • 2) uddannelses- og forskningsinstitutioner, jf. dog § 11 a, og

  • 3) kulturinstitutioner, jf. dog stk. 1.

§2a Loven omfatter endvidere videreanvendelse af eksisterende dokumenter og datasamlinger, som offentlige virksomheder er i besiddelse af, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Loven omfatter ikke dokumenter og datasamlinger, som er tilvejebragt uden for anvendelsesområdet for leveringen af tjenesteydelser af almen interesse som fastsat ved lov eller andre retsforskrifter eller vedrører aktiviteter, der er direkte udsat for konkurrence og derfor undtaget fra reglerne for offentlige udbud.

Stk. 3 Loven omfatter kun offentlige virksomheders aktiviteter, der ligger inden for områder, som er underlagt reglerne for offentlige udbud, og hvor offentlige virksomheder

  • 1) handler som operatører af offentlige tjenester,

  • 2) fungerer som luftfartsselskaber eller

  • 3) handler som EU-redere.

profile photo
Profilside