Prøveudskrivningsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af prøveudskrivningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om behandlingen af sager om prøveudskrivning af forvaringsdømte (prøveudskrivningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1018 af 28. juni 2022

I medfør af § 89, stk. 2, og § 105, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1333 af 9. december 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Kriminalforsorgsområdet skal, efter forudgående drøftelse med Direktoratet for Kriminalforsorgen, anmode anklagemyndigheden om at indbringe spørgsmålet om prøveudskrivning for retten, når det må antages, at betingelserne for prøveudskrivning er opfyldt.

§ 2

Når en forvaringsdømt har været anbragt 3 år i forvaring, påhviler det kriminalforsorgsområdet årligt at vurdere og drøfte med Direktoratet for Kriminalforsorgen, om der skal fremsættes en anmodning over for anklagemyndigheden.

§ 3

Til brug for kriminalforsorgsområdets årlige vurdering af, hvorvidt anklagemyndigheden skal anmodes om at indbringe spørgsmålet om prøveudskrivning for retten, indhentes en udtalelse fra en speciallæge i psykiatri.

Stk. 2 Finder kriminalforsorgsområdet, at anklagemyndigheden skal anmodes om at indbringe spørgsmålet for retten, indhentes en erklæring fra en speciallæge i psykiatri.

§ 4

Den forvaringsdømte skal orienteres om de oplysninger, der ligger til grund for kriminalforsorgsområdets vurdering, og have lejlighed til at udtale sig, før vurderingen drøftes med Direktoratet for Kriminalforsorgen.

§ 5

I forbindelse med kriminalforsorgsområdets vurdering af spørgsmålet om prøveudskrivning i henhold til § 2 påhviler det kriminalforsorgsområdet årligt at sende sin vurdering til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

§ 6

En anmodning over for anklagemyndigheden fremsættes som udgangspunkt i forbindelse med det årlige møde mellem anklagemyndigheden (statsadvokaterne) og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

§ 7

Anmoder en forvaringsdømt eller bistandsværge om prøveudskrivning, indhenter kriminalforsorgsområdet snarest muligt en erklæring fra en speciallæge i psykiatri og fremsender snarest muligt sagen til anklagemyndigheden med anmodning om, at spørgsmålet om prøveudskrivning indbringes for retten. Kriminalforsorgsområdet medsender efter drøftelse med Direktoratet for Kriminalforsorgen, en udtalelse om spørgsmålet om prøveudskrivning.

Stk. 2 Den forvaringsdømte skal orienteres om de oplysninger, der ligger til grund for kriminalforsorgsområdets vurdering og have lejlighed til at udtale sig, før vurderingen drøftes med Direktoratet for Kriminalforsorgen.

§ 8

Forvaringsdømte og bistandsværger, der rejser spørgsmål om prøveudskrivning, vejledes af kriminalforsorgsområdet om de gældende regler og praksis.

§ 9

Hvis en forvaringsdømt er udstationeret til eller anbragt i et af kriminalforsorgens udslusningsfængsler eller en institution m.v. uden for kriminalforsorgen, påhviler de i §§ 1-7 nævnte forpligtelser det kriminalforsorgsområde, hvorfra den forvaringsdømte er udstationeret, eller det kriminalforsorgsområde, som varetager de opgaver, der følger af strafudståelsen, jf. § 6 i bekendtgørelse om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-bekendtgørelsen).

§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 416 af 9. april 2015 om behandlingen af sager om prøveudskrivning af forvaringsdømte (prøveudskrivningsbekendtgørelsen) ophæves.