Prospektbekendtgørelsen § 21

Denne konsoliderede version af prospektbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om prospekter

Bekendtgørelse nr. 1170 af 25. september 2018

§ 21

For følgende omsættelige værdipapirer kan udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked for værdipapirer, vælge at udarbejde et basisprospekt:

  • 1) Omsættelige værdipapirer, der ikke er kapitalandele, herunder alle former for warrants, udstedt under et udbudsprogram.

  • 2) Omsættelige værdipapirer, der ikke er kapitalandele, og som udstedes løbende eller ad gentagne gange af kreditinstitutter,

    • a) når provenuet fra udstedelsen af de omsættelige værdipapirer investeres i aktiver, der yder tilstrækkelig dækning for gæld skabt med de omsættelige værdipapirer indtil indløsningsdagen, og

    • b) når de pågældende beløb i tilfælde af det tilknyttede kreditinstituts konkurs først og fremmest skal anvendes til tilbagebetaling af kapital og forfaldne renter.

Stk. 2 Basisprospektet skal indeholde samtlige relevante oplysninger om udstederen og de omsættelige værdipapirer, der udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked.

Stk. 3 Er udbuddets endelige vilkår hverken inkluderet i basisprospektet eller i et tillæg, gøres de endelige vilkår tilgæn-gelige for investorerne og indsendes til Finanstilsynet, hver gang der foretages et udbud til offentligheden. Dette gøres så hurtigt som praktisk muligt og, hvis det er muligt, inden starten af udbud til offentligheden eller optagelsen til handel af de pågældende omsættelige værdipapirer.