14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Professionshøjskoleloven § 38

Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser paragraf 38

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af professionshøjskoleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 779 af 08. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§38 Uddannelses- og forskningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne godkende oprettelse af en ny professionshøjskole ved sammenlægning af to eller flere professionshøjskoler for videregående uddannelser eller sammenlægning af en professionshøjskole med et erhvervsakademi eller medie- og journalisthøjskolen, jf. dog stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere efter indstilling fra bestyrelserne godkende oprettelse af en ny professionshøjskole ved sammenlægning af en professionshøjskole med en institution for erhvervsrettet uddannelse, hvis den væsentligste aktivitet for institutionen for erhvervsrettet uddannelse er videregående uddannelser, jf. dog stk. 2. Ved sammenlægning opløses institutionerne uden likvidation ved overdragelse af deres rettigheder og forpligtelser til den nye professionshøjskole.

•••

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at en af de institutioner, der sammenlægges efter stk. 1, ikke opløses, men bliver den fortsættende institution.

•••

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne godkende, at en professionshøjskole, et erhvervsakademi eller medie- og journalisthøjskolen ved spaltning overdrager en del af sine rettigheder og forpligtelser til en anden professionshøjskole.

•••

Stk. 4 Det er en betingelse for godkendelsen efter stk. 1 og 3 eller beslutningen efter stk. 2, at der ved sammenlægningen eller spaltningen ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder. I vedtægten for professionshøjskolen skal der optages bestemmelser, som sikrer eventuelle vedtægtsbestemte rettigheder til en professionshøjskoles formue, når rettigheden ikke udløses ved sammenlægning eller spaltning.

•••

Stk. 5 Sammenlægning og spaltning kan gennemføres uden kreditorernes samtykke.

•••

Stk. 6 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om sammenlægninger og spaltninger efter stk. 1-5, herunder om indhold af en sammenlægningsaftale, og regler, hvorefter kapitel 15 i selskabsloven med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på sammenlægning og spaltning.

•••
profile photo
Profilside