14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Professionshøjskoleloven § 67

Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser paragraf 67

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af professionshøjskoleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 779 af 08. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§67 Tjenestemænd
Statstjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af professionshøjskoler eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. §§ 38 og 39, kan vælge at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelse af arbejdet ved den institution, hvortil den ansatte er overført ved sammenlægningen eller spaltningen.

•••

Stk. 2 Andre tjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af professionshøjskoler eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. §§ 38 og 39, overgår til ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.

•••

Stk. 3 Institutionen, hvortil tjenestemanden er overført, afholder lønudgifterne og indbetaler pensionsbidrag til statskassen for tjenestemænd omfattet af stk. 1 og 2, herunder eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af staten, jf. dog stk. 10 og 11. I tilfælde af institutionens ophør afholdes også eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn til institutionens tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har midler til at afholde udgiften.

•••

Stk. 4 Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter reglerne i lov om tjenestemænd træffes af institutionens øverste leder.

•••

Stk. 5 Beslutning efter stk. 4, for så vidt angår rektor og institutionens øvrige øverste ledelse, træffes af den til enhver tid fungerende bestyrelse.

•••

Stk. 6 Tjenestemandslovgivningen finder tilsvarende anvendelse for tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen er overført til en selvejende uddannelsesinstitution, og som overføres til en professionshøjskole. Beslutning om afskedigelse af en overført tjenestemand og om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter tjenestemandslovens regler træffes af professionshøjskolen.

•••

Stk. 7 Klage over en professionshøjskoles beslutning, jf. stk. 6, kan af vedkommende tjenestemand indbringes for uddannelses- og forskningsministeren, for så vidt angår klage over retlige spørgsmål. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter professionshøjskolens meddelelse af beslutningen.

•••

Stk. 8 I tilfælde af professionshøjskolens ophør afholdes eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn til de i stk. 6, 1. pkt., nævnte tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende professionshøjskole ikke har midler til at afholde udgiften.

•••

Stk. 9 Staten afholder udgiften til pension til de i stk. 6, 1. pkt., nævnte tjenestemænd og deres efterladte, jf. dog stk. 10 og 11.

•••

Stk. 10 Til de i stk. 6, 1. pkt., nævnte tjenestemænd, som afskediges på grund af arbejdsmangel eller uegnethed, afholder den enkelte professionshøjskole pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63 1/2 år. Det samme gælder udgiften til førtidspension til de pågældende tjenestemænd, indtil de bliver 63 1/2 år, hvis de efter den 1. januar 2007 fratræder som led i en frivillig fratrædelsesordning.

•••

Stk. 11 For de i stk. 6, 1. pkt., nævnte tjenestemænd indbetaler professionshøjskolen pensionsbidrag til staten efter de for statsinstitutioner til enhver tid gældende regler.

•••
profile photo
Profilside