Bøger, som nævner Produktionsskoleloven - Denne lov ophæves den 1. august 2019, men er stadigt relevant for elever, som påbegyndte en uddannelse mens loven var gældende. § 4

Berettigede forventninger i forvaltningsretten (1. udg.)
Forfattere: Søren H. Mørup
Udgivelsesdato: 01. jan 2005
DJØF Forlag

Bemærk, at § 4 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 4, om det har en betydning.

7.5.1. Hvornår er der lovhjemmel til annullation?

- Side 251 -

Udtrykkelige regler om imperativ annullation er formentlig få. Som eksempel på en imperativ lovhjemmel til annullation kan nævnes produktionsskolelovens § 4, stk. 5, 1.pkt., hvorefter »[g]odkendelse af en produktionsskoles vedtægter skal tilbagekaldes, hvis skolen ophører med at drive produktionsskolevirksomhed, eller hvis skolens virksomhed ikke længere...

Læs på Jurabibliotek7.5.2. Hensyntagen til berettigede forventninger

- Side 255 -

...dette ikke det samme som, at der ikke er pligt til at tage hensyn til berettigede forventninger. Eksempelvis anførte ombudsmanden i den omtalte sag i FOB 2001.98, at tilbagekaldelsen (den lovhjemlede annullation) almindeligvis skulle ske med et rimeligt varsel. Ligeledes kan der peges på den omtalte regel i produktionsskolelovens § 4, stk. 5, om varsel.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...om annullationens ikrafttræden. Her vil proportionalitetsprincippet kunne styrke kravet om varsel, og man kan under henvisning hertil argumentere for, at der som udgangspunkt skal gives varsel i et tilfælde som annullation i henhold til produktionsskolelovens § 4, stk. 5, hvor der er en udtrykkelig, skønsmæssig beføjelse til at annullere uden varsel.

Læs på Jurabibliotek