14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Produktionsskoleloven  - Denne lov ophæves den 1. august 2019, men er stadigt relevant for elever, som påbegyndte en uddannelse mens loven var gældende. § 17

Lov om produktionsskoler paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af produktionsskoleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Produktionsskolerne udbetaler en skoleydelse til de deltagere, der udløser statstilskud, herunder for den tid, de følger undervisning efter § 2, stk. 7, uanset de i medfør af § 11, stk. 4, ikke udløser statstilskud i den tid.

•••

Jf. note 1 til lovbekendtgørelse 456 af 23/05/2012:

"Aktuelle satser for skoleydelsen fremgår af takstkataloget for produktionsskoler på ministeriets hjemmeside: www.uvm.dk"

Stk. 2 Skoleydelsen udgør 350 kr. pr. uge for deltagere under 18 år, 607 kr. pr. uge for hjemmeboende deltagere over 18 år og 1.409 kr. pr. uge for udeboende deltagere over 18 år. De angivne beløb er fastsat i 2017-niveau og reguleres fra og med 2018 en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. § 3, stk. 1, i lov om en satsreguleringsprocent. Tilpasningsprocenten tillægges eller fratrækkes, afhængigt af om den lønudvikling, der ligger til grund for beregning af tilpasningsprocenten, er højere eller lavere end 2. pct. Reguleringen sker på grundlag af de på reguleringstidspunktet gældende beløb. De regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.

•••

Stk. 3 Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om skoleydelsen, herunder om, at denne ikke skal udbetales til visse grupper af deltagere og skal nedsættes forholdsmæssigt for deltagere, der uden lovlig grund kommer for sent til eller udebliver fra produktionsskoleaktiviteten, ikke aktivt deltager i udfærdigelse, justering og opfyldelse af den individuelle forløbsplan eller ikke aktivt deltager i praktikforløb, som skolen skønner bidrager til opfyldelse af forløbsplanen.

•••
profile photo
Profilside