14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om private fællesveje § 87

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om private fællesveje og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1234 af 04. November 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§87 Klager og tvister
Kommunalbestyrelsens afgørelser om ekspropriation efter § 29 og § 72, stk. 3, kan påklages til transportministeren.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens øvrige afgørelser efter denne lov kan påklages til transportministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.

•••

Stk. 3 Transportministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet efter denne lov, herunder om, at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

•••

Stk. 4 Klagefristen er 4 uger, der regnes fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagefristen regnes dog fra offentliggørelsen, hvor en beslutning efter loven skal bekendtgøres offentligt.

•••

Stk. 5 Klagemyndigheden kan efter høring af kommunen se bort fra overskridelse af klagefristen, hvis der er særlige grunde til det.

•••

Stk. 6 Afgørelser, som kan påklages, og som ikke fuldt ud giver den pågældende medhold, skal indeholde oplysning om klagemyndighed og klagefrist, jf. stk. 1-3.

•••

Stk. 7 Klage over en afgørelse fritager ikke klageren for at efterkomme denne. Klagemyndigheden kan dog tillægge klagen opsættende virkning.

•••
profile photo
Profilside