Ændringslov nr. 881 af 21. juni 2022

Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om kommunale internationale grundskoler

(Forlængelse af frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer som følge af covid-19 i skoleåret 2022/23 og etablering af mulighed for fjernundervisning)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1887 af 1. oktober 2021, som ændret bl.a. ved § 13 i lov nr. 1746 af 27. december 2016, § 1 i lov nr. 209 af 5. marts 2019 og lov nr. 2047 af 14. november 2021 og senest ved § 2 i lov nr. 693 af 24. maj 2022, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 c indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Undervisningen kan i begrænset omfang tilrettelægges som fjernundervisning, hvis det ud fra en pædagogisk vurdering er til gavn for den enkelte elev og tilgodeser klassens samlede behov. Deltagelse i fjernundervisning kan kun finde sted efter aftale med forældrene, jf. § 54.«

2. I § 16 e, stk. 1, ændres »2021/22« til: »2022/23«.

3. I § 40, stk. 7, 3. pkt., ændres »2021/22« til: »2022/23«.

4. I § 54, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »12-14,«: »§ 16 c, stk. 3, og §§«.

§ 2

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1656 af 9. august 2021, som ændret ved § 1 i lov nr. 397 af 2. maj 2018, § 1 i lov nr. 563 af 7. maj 2019, § 2 i lov nr. 567 af 10. maj 2022 og § 6 i lov nr. 693 af 24. maj 2022, foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Undervisningen kan i begrænset omfang tilrettelægges som fjernundervisning, hvis det ud fra en pædagogisk vurdering er til gavn for den enkelte elev og tilgodeser klassens samlede behov. Deltagelse i fjernundervisning kan kun finde sted efter aftale med forældrene.«

§ 3

I lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1903 af 6. oktober 2021, som ændret ved lov nr. 383 af 28. marts 2022 og § 3 i lov nr. 567 af 10. maj 2022, foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. Undervisningen kan i begrænset omfang tilrettelægges som fjernundervisning, hvis det ud fra en pædagogisk vurdering er til gavn for den enkelte elev og tilgodeser klassens samlede behov. Deltagelse i fjernundervisning kan kun finde sted efter aftale med forældrene.«

§ 4

I lov om kommunale internationale grundskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 20. maj 2019, som ændret ved lov nr. 2155 af 27. november 2021, foretages følgende ændring:

1. I § 4 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Undervisningen kan i begrænset omfang tilrettelægges som fjernundervisning, hvis det ud fra en pædagogisk vurdering er til gavn for den enkelte elev og tilgodeser klassens samlede behov. Deltagelse i fjernundervisning kan kun finde sted efter aftale med forældrene.«

§ 5

I lov nr. 2047 af 14. november 2021 om ændring af lov om folkeskolen (Frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer som følge af covid-19 hos elever i folkeskolen i skoleåret 2021/22) foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, udgår », § 16 e i lov om folkeskolen som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, § 40, stk. 7, 3. pkt., i lov om folkeskolen som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3,«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2022.

Stk. 2. § 16 e i lov om folkeskolen som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, og § 40, stk. 7, 3. pkt., i lov om folkeskolen som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, ophæves den 1. august 2023.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. juni 2022

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Pernille Rosenkrantz-Theil