Ændringslov nr. 913 af 21. juni 2022

Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

(Midlertidig ændring af visse adgangskrav til en diplomuddannelse i skat)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1038 af 30. august 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 3, indsættes efter »nr. 3«: », og stk. 8«.

2. I § 15 indsættes som stk. 8 og 9:

»Stk. 8. Uddannelses- og forskningsministeren kan fravige kravet om mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse, jf. stk. 3, for så vidt angår optagelse på en diplomuddannelse i skat.

Stk. 9. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangskrav til en diplomuddannelse i skat.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2022, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Loven ophæves den 1. juli 2027.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. juni 2022

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jesper Petersen