Ændringslov nr. 747 af 01. juni 2015

Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkeskolen

(Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, ændring af bedømmelsesordning ved folkeskolens skriftlige prøver m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, som ændret ved lov nr. 1641 af 26. december 2013, § 1 i lov nr. 406 af 28. april 2014, § 13 i lov nr. 632 af 16. juni 2014, § 2 i lov nr. 1539 af 27. december 2014 og § 21 i lov nr. 609 af 6. maj 2015, foretages følgende ændringer:

1. Fem steder i § 9, stk. 2, og i § 10, stk. 2, 2. pkt., ændres »forløb« til: »trinforløb«.

2. I § 13, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Der gives ikke standpunktskarakterer på andre af grundskolens klassetrin.«

3. § 14, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Hver elev skal aflægge to prøver i faget dansk, en prøve i hvert af fagene matematik og engelsk samt en fælles prøve, hvori fagene fysik/kemi, biologi og geografi indgår.«

4. § 14, stk. 2, 4. pkt., ophæves.

5. § 14, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

»Undervisningsministeren fastsætter endvidere regler om censorer.«

6. I § 19 f, stk. 1, 1. pkt., ændres »9·-klasseprøver, jf. § 14, stk. 2, 1. pkt.« til: »9·-klasseprøver i fagene dansk, matematik og engelsk.«

7. I § 19 f, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »9·-klasseprøver«: »i dansk, matematik og engelsk«.

8. I § 19 f, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Undervisningsministeren fastsætter endvidere regler om censorer.«

9. § 41, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Skolebestyrelsernes sammensætning.«

10. I § 42, stk. 1, indsættes som nr. 4:

»4) Hvis skolen optager børn i skolens skolefritidsordning, der endnu ikke har nået den alder, hvor de kan indskrives i folkeskolen, jf. § 3, stk. 7, 2. pkt., skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant af og blandt forældrene til disse børn.«

11. I § 42, stk. 3, indsættes efter »skoler«: »eller afdelinger«.

12. I § 42, stk. 12, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1«: », § 24 a, stk. 2, og § 24 b, stk. 2, dog således at der fortsat vælges repræsentanter for forældre til børn i folkeskolen,«.

13. I § 42, stk. 12, 4. pkt., ændres »stk. 1 og stk. 9, 1. pkt.,« til: »stk. 1 og 6 og stk. 9, 1. pkt., og § 24 b, stk. 2,«.

14. I § 44, stk. 2, nr. 5, ændres »mellem lærerne« til: »blandt det undervisende personale«.

15. I bilag 1 indsættes efter »Note: Bh: Børnehaveklasse.«: »Note: Ad punkt D. Valgfag: Det bemærkes, at Fælles Mål for valgfagene tysk og fransk er udarbejdet under den forudsætning, at der gives undervisning i disse valgfag i 240 timer fordelt på 7.-9. klassetrin.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 5, træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 3. § 1, nr. 3, 6 og 7, finder anvendelse fra skoleåret 2016/17. For elever, der aflægger 9·-klasseprøver eller 10·-klasseprøver i skoleåret 2015/16, finder de hidtil gældende regler anvendelse. Skolerne kan dog beslutte, at 9·-klasseprøver fra og med prøveterminen maj-juni i skoleåret 2015/16 gennemføres efter folkeskolelovens § 14, stk. 2, 1. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. juni 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini