14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Postloven § 23

Postlov paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af postloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1040 af 30. august 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Betaling, tilsyn og klageadgang
Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler om gebyrer til dækning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens omkostninger ved varetagelse af det generelle tilsyn og ved udstedelse af tilladelser.

•••

Stk. 2 For varetagelse af den generelle tilsynsindsats, herunder markedsovervågning, statistikindsamling, analyser, kvalitetskontrol, klagesagsbehandling m.v., betaler postvirksomhederne til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et årligt formålsbestemt gebyr.

•••

Stk. 3 Gebyret fastsættes til 2,70 kr. pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser (2011-niveau).

•••

Stk. 4 Det i stk. 3 anførte beløb opreguleres en gang årligt med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste ørebeløb. Transport-, bygnings- og boligministeren bekendtgør reguleringerne hvert år, første gang pr. 1. januar 2012.

•••

Stk. 5 Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler om gebyrer til dækning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens omkostninger ved udstedelse af tilladelser og til dækning af omkostninger i forbindelse med en specifik ydelse, jf. § 15, stk. 4.

•••

Stk. 6 Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler om, at der kan tillægges renter i medfør af rentesatsloven, hvis gebyrerne ikke betales rettidigt.

•••
profile photo
Profilside