14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Politiloven § 5

Lov om politiets virksomhed paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af politiloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1270 af 29. November 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Politiet har til opgave at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.

•••

Stk. 2 Med henblik på at afværge fare som nævnt i stk. 1 kan politiet foretage indgreb over for den eller de personer, der giver anledning til faren. Politiet kan herunder

  • 1)   udstede påbud,

  • 2)   besigtige en persons legeme samt undersøge tøj og andre genstande, herunder køretøjer, i den pågældendes besiddelse, når vedkommende formodes at være i besiddelse af genstande bestemt til at forstyrre den offentlige orden eller bestemt til at udgøre fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed, samt

  • 3)   fratage personer genstande.

•••

Stk. 3 Findes mindre indgribende midler, jf. stk. 2, ikke tilstrækkelige til at afværge faren, kan politiet om nødvendigt frihedsberøve, jf. § 3, den eller dem, der giver anledning til faren. Frihedsberøvelsen skal være så kortvarig og skånsom som muligt og må så vidt muligt ikke udstrækkes ud over 6 timer.

•••

Stk. 4 Politiet kan skaffe sig adgang til et ikke frit tilgængeligt sted uden retskendelse, når det er nødvendigt for at afværge fare som nævnt i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside