PNR-loven § 2

Denne konsoliderede version af pNR-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven)

Lov nr. 1706 af 27. december 2018,
som ændret ved lov nr. 2601 af 28. december 2021

§ 2

PNR-enhedens personale kan være udstationeret fra de kompetente myndigheder, der er angivet i bilag 3, samt Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste eller fra kompetente myndigheder i andre EU-medlemsstater. PNR-enheden kan have flere afdelinger.

Stk. 2 Behandler PNR-enheden personoplysninger, finder lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger og regler udstedt i medfør heraf anvendelse, i det omfang behandlingen ikke er reguleret af bestemmelser i denne lov, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3 Behandler PNR-enheden personoplysninger for Politiets Efterretningstjeneste, finder lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og regler udstedt i medfør heraf anvendelse, i det omfang behandlingen ikke er reguleret af bestemmelser i denne lov.

Stk. 4 Behandler PNR-enheden personoplysninger for Forsvarets Efterretningstjeneste, finder lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og regler udstedt i medfør heraf anvendelse, i det omfang behandlingen ikke er reguleret af bestemmelser i denne lov.