Plantenyhedsloven § 16

Denne konsoliderede version af plantenyhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om plantenyheder

Lov nr. 866 af 23. december 1987,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1131 af 03. juli 2020

§ 16

Materiale af en plantenyhed må kun med sortsejerens tilladelse og kun på de vilkår, herunder om betaling af en passende licensafgift, som denne har fastsat,

 • 1) anvendes til erhvervsmæssig produktion, formering eller behandling og opbevaring med henblik på formering, og

 • 2) udbydes til salg, sælges, overdrages eller opbevares med henblik på salg eller overdragelse.

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan fastsætte bestemmelser om, at også den, der alene til erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift formerer plantenyheder af nærmere angivne arter, skal betale licensafgift til sortsejeren. Bekendtgørelse om formering af plantenyheder til erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift

Stk. 3 Den, der erhvervsmæssigt formerer en plantenyhed eller sælger formeringsmateriale heraf, skal give sortsejeren de oplysninger, der er nødvendige for beregning og opkrævning af licensafgift.

Stk. 4 Stk. 1-3 gælder tilsvarende

 • 1) for udbytte tilvejebragt ved brug af materiale af en plantenyhed, hvis sortsejeren

  • a) ikke har tilladt denne brug af materialet, og

  • b) ikke har haft mulighed for at udøve sine rettigheder efter stk. 1 over materialet, og

 • 2) for sorter, der

  • a) i det væsentlige er afledt af en plantenyhed, hvis denne ikke selv i det væsentlige er en afledt sort, eller

  • b) ikke er selvstændige i forhold til plantenyheden, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, eller

  • c) kun kan produceres ved gentagen anvendelse af plantenyheden.

Stk. 5 Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan bestemme, at stk. 1-3 på de betingelser, der er fastsat i stk. 4, nr. 1, også skal finde anvendelse på produkter fremstillet af materiale af en plantenyhed eller udbytte heraf.

Stk. 6 De vilkår, sortsejeren fastsætter, jf. stk. 1, må kun vedrøre anvendelse og udbud som angivet i stk. 1, nr. 1 og 2, samt licensafgiften. Vilkårene skal være rimelige og ens for alle producenter.