14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Planloven § 45

Lov om planlægning paragraf 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af planloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01. juli 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbageføre arealer fra byzone eller sommerhusområde til landzone i overensstemmelse med kommuneplanen.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan endvidere efter ansøgning fra vedkommende ejer tilbageføre et areal fra byzone eller sommerhusområde til landzone, når arealet grænser til landzone, og når tilbageførslen er ubetænkelig ud fra planlægningsmæssige hensyn.

•••

Stk. 3 Beslutning efter stk. 1 kan først træffes, efter at ejerne af de berørte arealer har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist, der skal være mindst 8 uger.

•••

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen giver særskilt underretning om beslutninger efter stk. 1 og 2 til vedkommende ejere og til erhvervsministeren. Endvidere underrettes panthavere og andre indehavere af tinglyste rettigheder over ejendommene.

•••

Stk. 5 Underretning til ejere og panthavere skal indeholde oplysning om reglerne i § 46.

•••
profile photo
Profilside