14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Planloven § 11

Lov om planlægning paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af planloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01. juli 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 For hver kommune skal der foreligge en kommuneplan. Kommuneplanen skal omfatte en periode på 12 år.

•••

Stk. 2 Kommuneplanen fastlægger på grundlag af en samlet vurdering af udviklingen i kommunen

 • 1) en hovedstruktur, som angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen,

 • 2) retningslinjer for arealanvendelsen m.v., jf. § 11 a, stk. 1, og

 • 3) rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen, jf. § 11 b.

•••

Stk. 3 De afgrænsede områder, der knytter sig til kommuneplanens retningslinjer og rammer, skal vises på kort.

•••

Stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod

 • 1) regler eller beslutninger efter §§ 3 og 5 j,

 • 2) offentliggjorte forslag til regler efter §§ 3 og 5 j, jf. § 22 a, stk. 1,

 • 3) regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning,

 • 4) en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af denne plan, jf. lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), eller regler udstedt i medfør af samme lovs § 36, stk. 3,

 • 5) en kommunal risikostyringsplan, jf. kapitel 3 i lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet,

 • 6) en Natura 2000-skovplan, jf. kapitel 4 i lov om skove

 • 7) en råstofplan, jf. § 5 a i lov om råstoffer, eller

 • 8) havplanen efter lov om maritim fysisk planlægning eller forslag til ny havplan eller forslag til ændringer af havplanen, når forslaget er offentliggjort med henblik på høring.

•••
profile photo
Profilside