14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

PET-undersøgelsesloven § 19

Lov om undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område og af de aktiviteter, der var baggrunden for denne virksomhed paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pet-undersøgelsesloven og bygger på lov nr. 359 af 02. juni 1999. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Undersøgelseskommissionens beslutninger kan af enhver, der har retlig interesse heri, inden 2 uger efter, at beslutningen er meddelt den pågældende, indbringes for Østre Landsret, jf. dog § 18, stk. 3. Indbringelsen sker ved indgivelse af kæreskrift til undersøgelseskommissionen. Reglerne om kæremål i borgerlige sager finder i øvrigt tilsvarende anvendelse. Afholdes retsmøde, foregår mødet for lukkede døre.

•••

Stk. 2 Undersøgelseskommissionens beslutninger om nægtelse af at beskikke en bestemt person som bisidder og om tilbagekaldelse af en bisidderbeskikkelse indbringes for Den Særlige Klageret. Stk. 1, sidste pkt., og retsplejelovens § 737 finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside