PET-loven § 16

Denne konsoliderede version af pET-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Lov nr. 604 af 12. juni 2013,
jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 07. marts 2017,
som ændret ved lov nr. 503 af 23. maj 2018 og lov nr. 1706 af 27. december 2018

§ 16

Der oprettes et tilsyn med efterretningstjenesterne bestående af 5 medlemmer, som udpeges af justitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren.

Stk. 2 Formanden, der skal være landsdommer, udpeges efter indstilling fra præsidenterne for Østre Landsret og Vestre Landsret. Medlemmerne beskikkes for 4 år. Et medlem har ret til genbeskikkelse for yderligere 4 år. Herudover kan genbeskikkelse ikke finde sted.

Stk. 3 Justitsministeren kan ikke tilbagekalde et medlems beskikkelse, medmindre medlemmet selv anmoder derom eller forudsætningerne for medlemmets beskikkelse bortfalder.

Stk. 4 Tilsynet antager og sikkerhedsgodkender den fornødne sekretariatsbistand.

Stk. 5 Tilsynet fastsætter selv sin forretningsorden.