Bøger, som nævner Personskatteloven § 8a

Indtægtssiden

- Side 194 -

...skattepligtige almindelige indkomst, ligesom det af PSL § 4 b, stk. 2, fremgår, at CFC-indkomst heller ikke indgår i den skattepligtige almindelige indkomst ved beregning af skat efter PSL §§ 6-8 a. Heraf kan det sluttes, at der er tale om personlig indkomst, når en given indkomst ikke skal kvalificeres som kapitalindkomst, aktieindkomst eller CFC-indkomst.

Læs på JurabibliotekAktieindkomst

- Side 201 -

...således ikke i indkomstkategorien den skattepligtige almindelige indkomst. Det har som konsekvens, at en negativ aktieindkomst ikke kan modregnes i skattepligtig almindelige indkomst. Den negative aktieindkomst skal derfor, jf. PSL § 8 a, stk. 5 og 6, omregnes til skatteværdi, hvorefter denne kan modregnes i slutskatten i øvrigt, jf. også kap. 18, 5.2.

Læs på JurabibliotekIndkomstskat til staten

- Side 204 -

Aktieindkomstskatten beregnes efter PSL § 8 a. Ifølge bestemmelsens stk. 1 er skatten af aktieindkomst, som ikke overstiger et reguleret grundbeløb på 48.300 kr. (2023: 58.900 kr.), 27 pct. Satsen svarer til den skat, som den,

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 205 -

...aktieindkomsten det regulerede grundbeløb, udgør aktieindkomstskatten 42 pct. af den overskydende del, jf. PSL § 8 a, stk. 2. Den overskydende aktieindkomstskat indgår i slutskatten, og indeholdt udbytteskat modregnes. For ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb, sker der overførsel af uudnyttede grundbeløb før beregningen af aktieindkomstskatten.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Hvis aktieindkomsten er negativ, skal der beregnes »negativ skat« med de samme skattesatser, som gælder for positiv aktieindkomst. Den negative skat modregnes i den skattepligtiges slutskat, og et eventuelt resterende beløb fremføres til modregning i slutskatten for de efterfølgende indkomstår, jf. PSL § 8 a, stk. 5.

Læs på JurabibliotekGenerelt om underskud

- Side 210 -

lige indkomst til modregning i skatterne efter PSL §§ 6, 7 og 8 a, stk. 2, jf. § 13, stk. 1 og 2.

Læs på Jurabibliotek


Underskud i den skattepligtige indkomst

...sker ved at gange underskuddet med den kommunale skatteprocent (evt. inkl. kirkeskatteprocenten). Det til skatteværdi omregnede underskud modregnes herefter i skatterne efter PSL §§ 6, 7 og 8 a, stk. 2. Et eventuelt resterende underskud overføres dernæst til den skattepligtiges eventuelle ægtefælle, hvor det modregnes i dennes skattepligtige indkomst.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...tilbageføres det til den, der har haft underskuddet, og fremføres til modregning i et senere års skattepligtige indkomst under anvendelse af samme fremgangsmåde. Fradraget for underskuddet kan kun overføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i skattepligtig indkomst eller modregnes med skatteværdien i skat for et tidligere indkomstår.

Læs på Jurabibliotek