Bøger, som nævner Personskatteloven § 8a

Aktieavancebeskatning ved fraflytning mv.

- Side 868 -

...skat af den opgjorte gevinst efter reglerne i PSL § 8 a. I den beregnede skat gives der fradrag for skat, der er betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter reglerne i LL § 33, stk. 1 (creditlempelse). Overstiger den beregnede skat den skat, der er betalt i udlandet, forfalder det overskydende beløb til betaling, jf. ABL § 39 A, stk. 3.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 869 -

...tab, hvis opgørelsen sker på grundlag af værdien på fraflytningstidspunktet og afståelsessummen. I sådanne tilfælde nedskrives henstandssaldoen yderligere med et beløb svarende til den negative værdi af det således opgjorte tab beregnet efter reglerne i PSL § 8 a. Der tages dog hensyn til et evt. tabsfradrag indrømmet skatteyderen i dennes hjemland.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...til forskellen mellem aktiens værdi på fraflytningstidspunktet og anskaffelsessummen. På grundlag af reglerne i PSL § 8 a beregnes der en negativ skatteværdi af det opgjorte, regulerede tab. Henstandssaldoen nedskrives med et beløb svarende til den beregnede negative skatteværdi. Der tages hensyn til evt. fradragstab opgjort efter udenlandske regler.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...udbytte, jf. SKM2010.844.SR) af aktier, jf. LL § 16 A, der indgår på beholdningsoversigten, beregnes der skat heraf efter reglerne i PSL § 8 a. I den beregnede skat gives der fradrag for skat, der er betalt til Danmark, og fradrag efter reglerne i LL § 33, stk. 1, for skat, der er betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland, jf. ABL § 39 A, stk. 5

Læs på Jurabibliotek

(...)

...i PSL § 8 a. Dette gælder både udlodninger til personen selv og andre udlodninger og dispositioner, der må antages at være i den pågældendes interesse, jf. ABL § 39 A, stk. 6. Ved sådanne »andre udlodninger« forstås f.eks. tildeling af fondsaktier eller aktier til favørkurs eller gældseftergivelse, jf. Den juridiske vejledning 2023 C.B.2.14.2.8.4.2

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 870 -

...skattebeløb, der indgår på henstandssaldo på tilbageflytningstidspunktet, omregnet til indkomstgrundlaget, jf. PSL § 8 a, eller 2) en samlet nettogevinst på de aktier, som personen ejer på tilbageflytningstidspunktet, opgjort på grundlag af handelsværdien på tilflytningstidspunktet og den anskaffelsessum, der indgik ved beregningen efter ABL § 38 A, stk. 4.

Læs på Jurabibliotek

(...)

En variation af denne problemstilling blev prøvet i SKM2014.148.LSR. SKAT havde for en fraflyttet anpartshaver beregnet et forfaldsbeløb på henstandssaldoen vedr. anparterne i overensstemmelse med reglerne i ABL § 39 A og PSL § 8 a, og dermed de interne danske

Læs på Jurabibliotek