Personbogsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af personbogsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen

Bekendtgørelse nr. 213 af 15. marts 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 669 af 11. juni 2013, bekendtgørelse nr. 137 af 27. februar 2018 og bekendtgørelse nr. 1638 af 29. juni 2021

I medfør af § 45, stk. 2, § 50, stk. 1, og § 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 9. marts 2006, som ændret ved lov nr. 539 af 8. juni 2006, og § 15, stk. 16, i lov nr. 539 af 8. juni 2006, som ændret ved lov nr. 504 af 12. juni 2009, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Almindelige betingelser (LØSØRE)
 • Bilag 2 Almindelige betingelser (SKADESLØSBREV)
 • Bilag 3 Almindelige betingelser (HØSTPANTEBREV)
 • Bilag 4 Almindelige betingelser (VIRKSOMHEDSPANT)
 • Bilag 5 Almindelige betingelser (SKADESLØSBREV FORDRINGSPANT)
Kapitel 1 Personbogen
§ 1

Reglerne i denne bekendtgørelse gælder for dokumenter, der angår en persons rådighed over løsøre eller over dennes formue i almindelighed, og som er omfattet af tinglysningslovens kapitel 7.

§ 2

Digitale dokumenter, der anmeldes til tinglysning i personbogen, skal være forsynet med digital signatur.

§ 3

Anmeldelse af et dokument vedrørende en persons rådighed over løsøre eller over dennes formue i almindelighed stilles i kø, hvis der på anmeldelsestidspunktet behandles en anden anmeldelse vedrørende samme person. Den senere modtagne anmeldelse behandles, når den tidligere anmeldelse er færdigbehandlet.

Stk. 2 Kan et digitalt dokument ikke tinglyses med det samme, giver Tinglysningsretten anmelderen meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om årsagen hertil og om det forventede tinglysningstidspunkt, jf. tinglysningslovens § 44, stk. 1, jf. § 14, stk. 4.

§ 4

Ørebeløb angives ikke i personbogen.

§ 5

Digitale bilag til et anmeldt dokument skal i forbindelse med anmeldelse til tinglysning være indlagt i bilagsbanken.

Stk. 2 Det skal fremgå af det anmeldte dokument, hvis der til brug for dokumentation, attestation mv. i forbindelse med tinglysningen påberåbes bilag, som er indlagt i bilagsbanken eller indsendt til Tinglysningsretten, eller der eftersendes bilag i form af originale papirdokumenter.

Stk. 3 Fremsendes bilag, som påberåbes i forbindelse med tinglysningen, efter at der er sket anmeldelse til tinglysning, skal tinglysningsdato og tinglysningsnummer eller en anden af tinglysningen tildelt entydig identifikation af det anmeldte dokument angives. I disse tilfælde vil der ske tinglysning med frist.

Stk. 4 Dokumenter, der indlægges i bilagsbanken, må ikke indeholde personnumre.

Stk. 5 Indsendes der til brug for tinglysningen bilag i form af originale papirdokumenter, returnerer Tinglysningsretten efter ekspedition af anmeldelsen bilagene til den, der har indsendt dem.

Kapitel 2 Dokumenter mv.
§ 6

Digitale dokumenter kan anmeldes til tinglysning enten på Tinglysningsrettens internetportal eller ved brug af en systemopkobling godkendt af retten.

§ 7

Anmelders person- eller CVR-nummer skal fremgå af dokumentet sammen med oplysning om e-mail-adresse eller systemadresse, hvortil meddelelser om tinglysning med bindende virkning kan sendes.

§ 8

Dokumentet skal indeholde oplysninger om person- eller CVR-nummer på de berettigede og forpligtede ifølge dokumentet. Er den berettigede eller forpligtede en enkeltmandsvirksomhed, angives både person- og CVR-nummer. Har den berettigede eller forpligtede ikke et person- eller CVR-nummer, skal dokumentet indeholde oplysninger om den pågældendes navn og adresse.

Kapitel 3 Pantebreve
§ 9

Pantebreve, bortset fra underpant i ejerpantebreve, skal ud over oplysningerne i §§ 7 og 8 indeholde oplysninger om:

 • 1) Hovedstolen med angivelse af valuta.

 • 2) Rente og rentevilkår.

 • 3) Betalingsvilkår for pantebreve, der ikke er ejerpantebreve eller skadesløsbreve.

 • 4) Oplysning om, hvilke aktiver pantebrevet omfatter. Dette gælder dog ikke virksomhedspantebreve, jf. tinglysningslovens § 47 c, og skadesløsbreve ved fordringspant, jf. tinglysningslovens § 47 d.

 • 5) For pantebreve, der ikke er skadesløsbreve eller høstpantebreve, oplysning om, hvorvidt pantebrevet er omfattet af lov om kreditaftaler.

 • 6) For pantebreve, der ikke er høstpantebreve, oplysning om respekt af eventuelle foranstående hæftelser.

Stk. 2 Er det pantstiftende dokument tiltrådt af en kautionist, og anmodes der om, at dette registreres i personbogen, skal dokumentet indeholde oplysning om kautionistens person- eller CVR-nummer. Har vedkommende ikke et person- eller CVR-nummer, angives navn og adresse.

Stk. 3 Pantebrevet kan endvidere indeholde oplysninger om meddelelsespåtegning efter retsplejeloven med angivelse af meddelelseshavers person- eller CVR-nummer eller, hvis vedkommende ikke har et person- eller CVR-nummer, navn og adresse.

§ 9a

Pantebreve, der giver sikkerhed i fritidsfartøjer med en bruttotonnage på mindst 5 og mindre end 20, skal ud over oplysningerne i § 9 indeholde erklæring om, at fartøjet ikke er registreret i skibsregisteret eller i fartøjsfortegnelsen som et handels- eller fiskeskib, at fartøjet ikke benyttes erhvervsmæssigt, og at fartøjet har en bruttotonnage på mindst 5 og mindre end 20.

§ 10

Et høstpantebrev skal ud over oplysningerne i § 9 indeholde angivelse af, at det er udstedt efter lov om høstpant, og en erklæring afgivet af udstederen om, at de indkøbte rå- og hjælpestoffer udelukkende vil blive anvendt på ejendommen.

Stk. 2 Et høstpantebrev skal endvidere indeholde oplysning om:

 • 1) Den faste ejendoms nøjagtige matrikelbetegnelse og beliggenhed.

 • 2) Leverandørens navn og adresse.

 • 3) Rå- og hjælpestoffernes art, mængde og pris.

 • 4) Den aftalte leveringsperiode.

 • 5) Den aftalte dato for første levering.

 • 6) Oplysning om, hvorvidt pantebrevet omfatter en eller flere ejendomme, som er ejet af eller forpagtet af debitor.

§ 11

Skadesløsbreve eller ejerpantebreve, der giver virksomhedspant, jf. tinglysningslovens § 47 c, og skadesløsbreve ved fordringspant, jf. tinglysningslovens § 47 d, skal ud over oplysningerne i § 9 indeholde en erklæring om, at pantet ikke stilles til fordel for den, der er skyldnerens eller pantsætterens nærstående, jf. tinglysningslovens § 47 e, stk. 1.

Stk. 2 Virksomhedspantebreve, jf. tinglysningslovens § 47c, skal endvidere indeholde oplysning om, hvilke af aktivtyperne i tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 1-8, pantsætningen omfatter. Pantsætningen kan omfatte ét eller flere af numrene i § 47 c, stk. 3.

§ 12

Indeholder et pantebrev en bestemmelse om respekt af fremtidig hæftelse, skal dokumentet indeholde oplysning om den fremtidige hæftelses kreditor, hovedstol, valuta, rente og låntypen.

§ 13

Pantebreve, bortset fra underpant i ejerpantebreve, skal indeholde »Almindelige betingelser (LØSØRE)«, jf. bilag 1.

Stk. 2 Skadesløsbreve skal indeholde ”Almindelige betingelser (SKADESLØSBREV)”, jf. bilag 2.

Stk. 3 Høstpantebreve skal indeholde ”Almindelige betingelser (HØSTPANTEBREV)”, jf. bilag 3.

Stk. 4 Virksomhedspantebreve, jf. tinglysningslovens § 47 c, skal indeholde ”Almindelige betingelser (VIRKSOMHEDSPANT)”, jf. bilag 4.

Stk. 5 Skadesløsbreve, der giver fordringspant, jf. tinglysningslovens § 47 d, skal indeholde ”Almindelige betingelser (SKADESLØSBREV FORDRINGSPANT)”, jf. bilag 5.

§ 14

Der må ikke foretages ændringer i de almindelige betingelser. Fravigelse af de almindelige betingelser kan kun ske, når fravigelserne gengives under »særlige bestemmelser«.

Stk. 2 Følgende bestemmelser i de almindelige betingelser kan ikke fraviges til ugunst for debitor, jf. tinglysningslovens § 47, stk. 8, jf. § 42 a:

 • 1) nr. 2, sidste punktum, og nr. 7, litra a, i ”Almindelige betingelser (LØSØRE)”, og

 • 2) nr. 2, sidste punktum, og nr. 6, litra a, i ”Almindelige betingelser (HØSTPANTEBREV)”.

Stk. 3 Nr. 2 i ”Almindelige betingelser (VIRKSOMHEDSPANT)” og nr. 2 i ”Almindelige betingelser (SKADESLØSBREV FORDRINGSPANT)” kan ikke fraviges.

§ 15

Efter tinglysningslovens § 47, stk. 9, og § 47 e, stk. 4, jf. § 42 g, stk. 2, udslettes tinglyste panterettigheder af personbogen, når der er forløbet 10 år efter dokumentets tinglysning, og rettigheden ikke inden udløbet af denne frist er anmeldt til fornyet tinglysning.

Stk. 2 Registrerede rettighedshavere, der har tinglyst en panterettighed efter tinglysningslovens § 47 b, stk. 2, § 47 c eller § 47 d, skal af Tinglysningsretten have meddelelse om sletning efter stk. 1 senest 3 måneder inden, den gennemføres.

Kapitel 4 Andre dokumenter end pantebreve
(pantsætningsforbud, ægtepagter mv.)
§ 16

Et dokument, der går ud på, at en person forpligter sig til ikke at underpantsætte sine aktiver i medfør af tinglysningslovens § 47, § 47 b, stk. 2, § 47 c, stk. 3, nr. 1-8, eller § 47 d uden samtykke fra den eller de påtaleberettigede, jf. tinglysningslovens § 43, stk. 2, skal indeholde oplysninger om:

 • 1) Ejers navn og adresse samt person- eller CVR-nummer. Er ejer en enkeltmandsvirksomhed, oplyses både person- og CVR-nummer.

 • 2) Oplysning om, hvilken eller hvilke bestemmelser i tinglysningsloven ejeren forpligter sig til ikke at underpantsætte sine aktiver i medfør af uden samtykke fra den eller de påtaleberettigede. Erklæringen kan angive én eller flere af de bestemmelser i tinglysningsloven, der er anført i nærværende bestemmelse.

 • 3) Den eller de påtaleberettigedes navn og adresse samt person- eller CVR-nummer. Har vedkommende ikke et person- eller CVR-nummer, angives navn og adresse.

 • 4) Oplysning om, at pantsætningsforbuddet respekterer de forud tinglyste hæftelser.

§ 17

Ægtepagter og dokumenter vedrørende bosondringer eller rådighedsindskrænkninger i medfør af § 12 i lov om ægteskabets retsvirkninger samt erklæringer om fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 og rådighedsfratagelse i henhold til § 66 i lov om skifte af fællesbo mv. skal indeholde oplysning om henholdsvis parternes eller den pågældende persons samt værgens navn, adresse og personnummer. Har en af parterne i en ægtepagt ikke et personnummer, anføres dette i anmeldelsen.

Kapitel 5 Påtegning og underpant mv.
§ 18

Der kan ikke ske tinglysning af påtegning om overdragelse til ny panthaver på skadesløsbreve, der giver virksomhedspant, eller på skadesløsbreve, der giver fordringspant.

§ 19

En påtegning på et tinglyst dokument skal indeholde oplysning om tinglysningsdato og tinglysningsnummer for det pågældende dokument eller en anden af tinglysningen tildelt entydig identifikation.

Stk. 2 Ved anmeldelse til tinglysning af påtegning skal påtegningen endvidere indeholde oplysninger som anført i §§ 7 og 8.

Stk. 3 Anmeldes flere påtegninger vedrørende samme tinglysningsobjekt (person) samtidig, behandles påtegningerne i den rækkefølge, de er indeholdt i anmeldelsen. Afvises en påtegning, vil alle påtegninger blive afvist, medmindre anmelder har anmodet om andet.

§ 20

Tinglysning af underpantsætning af et pantebrev sker ved påtegning på det dokument, som underpantsættes.

Stk. 2 Der kan ikke knyttes vilkår til tinglysningen af det enkelte underpant.

Stk. 3 Indeholder påtegningen oplysninger om underpantsætningsbeløbet, skal beløbet være angivet i samme valuta som hovedstolen. Angives intet underpantsætningsbeløb, antages underpantsætningen at vedrøre den fulde hovedstol.

Stk. 4 Ændres pantebrevets hovedstol, medfører dette ikke uden videre ændring af underpantsætningsbeløbet.

Stk. 5 Underpantsætning af et ejerpantebrev kan ske i forbindelse med anmeldelse af ejerpantebrevet.

Stk. 6 Et dokument vedrørende panteret inden for et ejerpantebrevs ramme skal desuden angive de enkelte foranstående rettigheder i ejerpantebrevet og inden for ejerpantebrevets ramme. Et dokument vedrørende underpant i et ejerpantebrev skal alene angive de enkelte foranstående rettigheder i ejerpantebrevet og inden for ejerpantebrevets ramme.

§ 21

Ved tinglysning af underpantsætning af et papirbaseret pantebrev skal pantebrevet konverteres til et digitalt pantebrev efter reglerne i kapitel 7.

Kapitel 6 Adgang til oplysninger i personbogen mv.
§ 22

Anmodning om oplysninger fra og udskrift af personbogen skal angive den pågældendes CVR-nummer eller navn og fødselsdato eller navn og personnummer.

§ 23

Anmodninger om oplysninger fra og udskrift af det historiske register indgives til Tinglysningsretten. En anmodning efter 1. pkt. skal ud over de oplysninger, der er anført i § 22, angive, til hvilket konkret retsforhold oplysningerne skal bruges. Fuldstændige oplysninger skal dog efter anmodning videregives til den, som oplysningerne angår.

Stk. 2 Tinglysningsrettens afgørelse efter stk. 1 kan kæres til Vestre Landsret efter bestemmelserne i tinglysningslovens § 36.

§ 24

Tinglysningsretten kan for enhver, der ansøger herom, oprette et abonnement, der indebærer, at den pågældende modtager meddelelse, når bestemte personer i personbogen disponerer i tinglysningsmæssig henseende.

Stk. 2 Et abonnement omfattet af stk. 1 kan vedrøre en eller flere bestemte personer.

Stk. 3 Meddelelser omfattet af abonnementet sendes til den e-mail-adresse, der er angivet i ansøgningen. Til brugere, der anvender systemopkobling godkendt af retten, sendes meddelelserne til den systemadresse, der er registreret i forbindelse med rettens godkendelse af systemet.

Stk. 4 Et abonnement er ikke tidsbegrænset, men løber, indtil det opsiges.

Stk. 5 Kan e-mail-adressen eller systemadressen, jf. stk. 3, ikke anvendes, og er der ikke givet Tinglysningsretten meddelelse om anden elektronisk adresse, ophører abonnementet.

Kapitel 7 Konvertering af papirbaserede dokumenter
§ 25

Tinglysning af påtegning på et papirbaseret dokument kan ske, når det pågældende dokument er konverteret til et digitalt dokument.

Stk. 2 Tinglysningsretten forestår konverteringen af papirbaserede dokumenter, jf. dog stk. 6.

Stk. 3 Anmodning om konvertering af et papirbaseret dokument skal indgives skriftligt til Tinglysningsretten.

Stk. 4 En anmodning om konvertering af et papirbaseret pantebrev skal indeholde oplysning om, hvorvidt konverteringen af det pågældende pantebrev er nødvendig for tinglysning af en påtegning på pantebrevet. Tinglysningsretten kan udarbejde en særlig blanket, der skal anvendes ved fremsendelse af anmodningen.

Stk. 5 Ved anmodning om konvertering af et papirbaseret pantebrev skal det originale dokument indsendes til retten sammen med anmodningen om konvertering. Er det originale pantebrev bortkommet, kan der ikke ske konvertering, før der er opnået dom til mortifikation.

Stk. 6 Autoriserede anmeldere kan aflyse papirbaserede pantebreve uden forudgående konvertering.

§ 26

Ved konvertering af ejerpantebreve skal Tinglysningsretten have meddelelse om, hvorvidt der består rettigheder over ejerpantebrevet, samt om rettighedernes indbyrdes placering i prioritetsordenen. Rettigheder over det papirbaserede pantebrev registreres som underpant i det digitale pantebrev.

Stk. 2 Ihændehaveren af et ejerpantebrev, der skal konverteres, har pligt til at medvirke til gennemførelsen af en konvertering af pantebrevet, når pantsætteren eller andre rettighedshavere anmoder herom. Ihændehaveren skal oplyse om eventuelle andre rettighedshavere, hvis anmodningen fremsættes af en sekundær rettighedshaver.

§ 27

Tinglysningsretten giver meddelelse om konvertering til den, som har indsendt det papirbaserede dokument til konvertering.

Kapitel 8 Ikrafttræden
§ 28

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. marts 2011.

Stk. 2 Pantebreve, der er oprettet på de hidtil anvendte pantebrevsformularer, kan tinglyses indtil den 21. september 2011.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 187 af 15. marts 1994 ophæves.