14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pensionsloven § 52

Lov om social pension paragraf 52

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 527 af 25. april 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Der er en forskel på den her gengivne § 52, stk. 1, og den, der findes i lovbekendtgørelsen nr. 527 af 25/4 2024  fra Retsinformation. Ifølge ændringslov nr. 994 af 30. august 2015, § 38, nr. 2, skal § 52, stk. 1, 3. pkt., ophæves. Det ser ud til, at man i lovbekendtgørelsen ved en fejl også har ophævet 4. pkt i stykket.

§52 Staten afholder udgifterne til pension efter § 12, stk. 1, § 14 e, kapitel 2 a og § 26 g. Udgifterne til førtidspension tilkendt efter lov om social pension før den 1. juli 2014 afholdes af kommunen med 65 pct. og af staten med 35 pct. Udgifter til førtidspension for pensionister, der er overgået til ret til førtidspension efter denne lov, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., afholdes af henholdsvis staten og kommunen med den samme forholdsmæssige procentsats, hvormed staten og kommunen hidtil har afholdt udgifterne til den pågældendes grundbeløb og pensionstillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

•••

Stk. 2 Kommunernes udgifter til personligt tillæg efter § 14, stk. 1, og helbredstillæg efter § 14 a afholdes af staten med 50 pct. Kommunerne afholder 25 pct. af udgifterne til varmetillæg og petroleumstillæg efter § 14, stk. 2 og 3. Staten afholder de resterende 75 pct. af udgifterne.

•••

Stk. 3 Staten afholder udgifter til administration af tidlig pension gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. § 25 i lov om Udbetaling Danmark.

•••

Stk. 4 Staten afholder udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet, og til personer, der har fast bopæl på Færøerne og i Grønland.

•••
profile photo
Profilside