14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pensionsloven § 32i

Lov om social pension paragraf 32i

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 527 af 25. April 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32i Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, som er omfattet af § 32 g, har pligt til at foretage indberetning af værdien af de omfattede pensionsrettigheder kort før det tidspunkt, hvor personen har 3 år til folkepensionsalderen.

•••

Stk. 2 For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger indberettes en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra det tidspunkt, hvor der er 3 år, til personen når folkepensionsalderen. For alle øvrige pensionsordninger indberettes depotet. Reglerne om redegørelse for indeholdelse efter skatteindberetningslovens § 9 og § 11, stk. 1, jf. § 59, stk. 1, nr. 3, og kildeskattelovens §§ 85 og 86 finder tilsvarende anvendelse på indberetninger efter 1. pkt. Indberetning sker elektronisk til told- og skatteforvaltningen, der videregiver oplysningerne i elektronisk form til Udbetaling Danmark.

•••

Stk. 3 Ved indberetning af depotet, jf. stk. 2, 2. pkt., af aldersforsikring efter pensionsbeskatningslovens § 10 A, aldersopsparing efter pensionsbeskatningslovens § 12 A og supplerende engangssum efter pensionsbeskatningslovens § 29 A, skal pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v., foretage en bruttoficering af depotet, jf. dog 3. pkt. Den del af ordningen, som hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter den 31. december 1979, og afkast, der vedrører tiden efter denne dag, bruttoficeres ved at dividere depotværdien af denne del med 0,627, mens resten bruttoficeres ved at dividere med 0,767, jf. dog 3. pkt. Den del af ordningen, som hidrører fra en arbejdstagers egne indbetalinger før den 1. januar 1972, og afkastet heraf bruttoficeres ikke. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for LD-aldersopsparing efter § 2 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

•••

Stk. 4 En person, der ansøger om overgang til tidlig pension, skal give oplysning til Udbetaling Danmark om alle pensioner m.v., der ikke er indberettet elektronisk, herunder pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 2, og pensioner omfattet af firmapensionskasselovens § 1, stk. 2, nr. 2-4, og § 2, stk. 3-5. Det gælder også pensioner m.v. fra udenlandske pensionsinstitutter m.v. Oplysning om pensioner m.v. efter 1. og 2. pkt. skal afgives med værdien ved det tidspunkt, hvor der er 3 år, til personen når folkepensionsalderen. Ansøgeren har endvidere pligt til at erklære over for Udbetaling Danmark, om oplysningerne, der er indberettet efter stk. 2, er fyldestgørende.

•••
profile photo
Profilside