Pensionsbeskatningsloven § 42A

Denne konsoliderede version af pensionsbeskatningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)

Lov nr. 310 af 09. juni 1971,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1327 af 10. september 2020,
som ændret ved lov nr. 1521 af 27. oktober 2020, lov nr. 2197 af 29. december 2020, lov nr. 2202 af 29. december 2020, lov nr. 2223 af 29. december 2020, lov nr. 465 af 20. marts 2021, lov nr. 2610 af 28. december 2021, lov nr. 902 af 21. juni 2022, lov nr. 1389 af 05. oktober 2022, lov nr. 609 af 31. maj 2023, lov nr. 718 af 13. juni 2023, lov nr. 753 af 13. juni 2023 og lov nr. 1564 af 12. december 2023

§ 42A

Ved hel eller delvis overførsel som nævnt i §§ 41 eller 41 A af en ordning til en anden ordning for samme person eller en ægtefælle efter udlodning i medfør af § 30, stk. 2, opretholdes den afgivende ordnings aldersgrænse for påbegyndelse af udbetaling, jf. dog stk. 2 og 4.

Stk. 2 Ved overførsel til en ordning med højere aldersgrænse for påbegyndelse af udbetaling end den afgivende ordning er det en betingelse for at opretholde aldersgrænsen, jf. stk. 1, at overførslen sker, senest 12 måneder efter at den modtagende ordning er oprettet, jf. dog 2. og 3. pkt. Er der tale om en overførsel fra en arbejdsgiveradministreret ordning, skal overførslen ske, senest 36 måneder efter at den modtagende ordning er oprettet. 2. pkt. gælder også ved overførsel fra en privat pensionsordning, hvortil der er foretaget en arbejdsgiverindbetaling højst 36 måneder inden denne overførsel. Det er endvidere en betingelse for at opretholde aldersgrænsen, jf. stk. 1, ved overførsel fra ordninger med lavere aldersgrænse end den modtagne ordning, at der ikke tidligere er overført midler til den modtagende ordning efter §§ 41 eller 41 A. Uanset 4. pkt. opretholdes aldersgrænsen, jf. stk. 1, hvis de tidligere fra den anden ordning overførte midler kunne have fået den afgivende ordnings lavere aldersgrænse efter stk. 1, jf. stk. 2, hvis overførsel fra den afgivende ordning var sket til den anden ordning på tidspunktet for overførslen til den modtagende ordning.

Stk. 3 Aldersgrænsen for påbegyndelse af udbetaling for den afgivende ordning opretholdes tilsvarende, jf. stk. 1, ved overførsel af midler fra en pensionsordning med løbende udbetalinger til en pensionsordning i et pengeinstitut, uanset at der ikke er tale om en overførsel som nævnt i §§ 41 og 41 A, hvis betingelserne i stk. 1 og 2 i øvrigt er opfyldt. En lavere aldersgrænse for udbetaling for en ordning kan ligeledes overføres til en ordning med højere aldersgrænse i samme pensionsinstitut, uanset at der ikke er tale om en overførsel som nævnt i §§ 41 og 41 A, hvis der i kraft af ordningen med den lavere aldersgrænse kan nyoprettes en pensionsordning med samme aldersgrænse, jf. § 17 B, og denne nyoprettede ordning dernæst efter §§ 41 eller 41 A ville kunne overføres til ordningen med den højere aldersgrænse og efter betingelserne i stk. 1 og 2 opretholde den nyoprettede ordnings lavere aldersgrænse for udbetaling, jf. stk. 1.

Stk. 4 Ved overførsel efter §§ 41 eller 41 A af en hel ordning, der har en højere aldersgrænse for påbegyndelse af udbetaling end den modtagende ordning, fastholdes den modtagende ordnings aldersgrænse for påbegyndelse af udbetaling, hvis det overførte beløb ikke overstiger et grundbeløb på 50.000 kr. (2023-niveau) reguleret efter personskattelovens § 20. 1. pkt. gælder ikke for overførsel af en hel ordning oprettet den 1. januar 2024 eller senere, hvis midler helt eller delvis hidrører fra en overførsel efter §§ 41 eller 41 A fra en anden ordning.