Pensionsbeskatningsloven § 25A

Denne konsoliderede version af pensionsbeskatningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)

Lov nr. 310 af 09. juni 1971,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1327 af 10. september 2020,
som ændret ved lov nr. 1521 af 27. oktober 2020, lov nr. 2197 af 29. december 2020, lov nr. 2202 af 29. december 2020, lov nr. 2223 af 29. december 2020, lov nr. 465 af 20. marts 2021, lov nr. 2610 af 28. december 2021, lov nr. 902 af 21. juni 2022, lov nr. 1389 af 05. oktober 2022, lov nr. 609 af 31. maj 2023, lov nr. 718 af 13. juni 2023, lov nr. 753 af 13. juni 2023 og lov nr. 1564 af 12. december 2023

§ 25A

Udbetalinger m.v. fra aldersopsparing og aldersforsikring pålægges i de i § 25, stk. 1, nr. 1-8, nævnte situationer ikke afgift og skal heller ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det gælder også udbetalinger som nævnt i § 10 A, stk. 2, 3 og 5, og § 12 A, stk. 2 og 4. Det gælder endvidere udbetalinger i form af udlodninger til kontohaveren af unoterede kapitalandele og unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter, der sker fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021, og udlodninger af unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter med tilladelse, der sker fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022. Det gælder desuden udlodninger af unoterede andele i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det finansielle område, der sker fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022.

Stk. 2 Udbetalinger m.v., der modsvarer indbetalinger, som der har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for i udlandet, pålægges i de i § 25, stk. 1, nr. 1-8, nævnte situationer en afgift på 40 pct. Ved deludbetaling fra en ordning anses udbetalingen fortrinsvis at vedrøre indbetalinger, for hvilke der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret.

Stk. 3 Skatte- og afgiftsfri udbetaling efter stk. 1 i den i § 25, stk. 1, nr. 1, nævnte situation, hvor Skatterådet har godkendt en lavere pensionsalder end pensionsudbetalingsalderen, og hvor udbetalingen sker før det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, kan kun finde sted én gang. Ved efterfølgende udbetaling af aldersopsparing og aldersforsikring og dele deraf, inden ejeren når pensionsudbetalingsalderen, skal der beregnes afgift efter § 28, stk. 2, medmindre én af betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2-8, er opfyldt.

Stk. 4 Skatte- og afgiftsfri udbetaling efter stk. 1 i de i § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, nævnte situationer, kan kun finde sted én gang. Ved efterfølgende udbetaling af aldersopsparing og aldersforsikring skal der beregnes afgift efter § 28, stk. 2, medmindre en af betingelserne i § 25, stk. 1, er opfyldt. Betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, anses i denne henseende kun for opfyldt, hvis der er tale om en anden sygdom, forværring af en varig nedsættelse af funktionsevnen eller varig nedsættelse af funktionsevnen af anden årsag end den, der gav anledning til skatte- og afgiftsfri udbetaling af aldersforsikring og aldersopsparing efter 1. pkt., eller hvis betingelserne for udbetaling af den pågældende aldersforsikring eller aldersopsparing ikke tidligere har været opfyldt. Dette gælder, hvad enten udbetalingen efter stk. 1 er sket jf. § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4.

Stk. 5 Overstiger de samlede præmier og bidrag til en aldersforsikring og en aldersopsparing og den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1, i tilfælde omfattet af § 16, stk. 1, 1. pkt., beløbsgrænsen som nævnt i § 16, stk. 1, 1. pkt., eller overstiger de samlede præmier og bidrag i tilfælde omfattet af § 16, stk. 1, 2. pkt., beløbsgrænsen som nævnt i § 16, stk. 1, 2. pkt., betales en afgift på 20 pct. af det overskydende beløb, jf. dog stk. 8.  § 38 finder ikke anvendelse på afgiften som nævnt i 1. pkt.

Stk. 6 Sker der udbetaling af eller foretages der afgiftspligtige dispositioner over en af kapitel 1 omfattet rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning fra og med det tiende indkomstår før det indkomstår, hvor pensionsopspareren når folkepensionsalderen, betales i tilfælde omfattet af § 16, stk. 1, 2. pkt., en afgift på 40 pct. af indkomstårets indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum, der overstiger et grundbeløb på 7.150 kr. (2010-niveau), jf. dog stk. 8.  Stk. 5 finder i dette tilfælde ikke anvendelse. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. 1. pkt. finder anvendelse for indbetalinger, der sker i de indkomstår, der følger efter indkomståret, hvori de nævnte pensionsordninger er påbegyndt udbetalt, eller hvor de afgiftspligtige dispositioner er sket. § 38 finder ikke anvendelse på afgiften som nævnt i 1. pkt.

Stk. 7 Stk. 6 gælder ikke i følgende tilfælde:

 • 1) Ved udbetaling af invalidepension samt alderspension og ratepension, der påbegyndes efter sidste udbetaling af en invalidepension, dog senest 70 dage efter denne sidste udbetaling.

 • 2) Ved udbetaling af rateforsikring i tilfælde af forsikredes invaliditet, herunder af invalidesum.

 • 3) Ved udbetaling af rateopsparing i tilfælde af kontohaverens varigt nedsatte arbejdsevne, som efter reglerne i lov om social pension berettiger kontohaveren til at oppebære førtidspension eller seniorpension, og ved udbetaling af invalidesum.

 • 4) Ved udbetaling af ægtefælle- eller samleverpension.

 • 5) Ved udbetaling til efterladte.

 • 6) Ved udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.

 • 7) Ved udbetaling af en indeksordning, der påbegyndes, når interessenten fylder 67 år.

 • 8) Ved automatisk udbetaling af pension som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, ved den pligtige afgangsalder, ved folkepensionsalderen eller ved det lovbestemte tidspunkt.

 • 9) Ved udbetaling af pension som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, af helbredsmæssige årsager eller ved uansøgt afsked.

 • 10) Ved automatiske udbetalinger af hvilende pensionsordninger i overensstemmelse med aftalegrundlaget for pensionsordningen.

 • 11) Ved udbetalinger, der sker, som følge af at en kommune ikke ser bort fra formue i form af pensionsopsparing, jf. §§ 14 og 15 i lov om aktiv socialpolitik.

 • 12) Ved udbetalinger fra en pensionsordning, hvor en lavere aldersgrænse for udbetaling end pensionsudbetalingsalderen er godkendt af Skatterådet.

 • 13) Ved automatiske udbetalinger til en modtagende ægtefælle, der sker fra en udloddet del af en pensionsordning, jf. § 30, stk. 2, i det omfang udbetalingen beror på indtræden af ejerægtefællens pensionsbegivenhed.

 • 14) Ved udbetaling af børnepension.

 • 15) Ved udbetaling af supplerende engangsydelse og supplerende engangssum.

 • 16) Ved engangsudbetalinger af og dispositioner over en hel pensionsordning, der ikke overstiger 1.000 kr.

 • 17) Ved påbegyndelse af løbende eller ratevise udbetalinger fra en hel pensionsordning, når de årlige udbetalinger ved påbegyndelsen ikke overstiger 500 kr. årligt, i det omfang at den anvendte afkastforudsætning, jf. § 2, stk. 2, eller anvendte amortisationsrente, jf. § 11 A, stk. 3, mindst udgør 0 pct., eller i det omfang den anvendte afkastforudsætning eller amortisationsrente er mindre end 0 pct., men de årlige udbetalinger ikke ville have oversteget 500 kr. under anvendelse af en afkastforudsætning eller amortisationsrente på 0 pct.

 • 18) Ved udbetaling af supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

 • 19) Ved udbetaling af bonus på rene risikoforsikringer.

 • 20) Ved udbetaling af pensionsmidler til dækning af betaling for ikkefradrags- eller bortseelsesberettigede risikodækninger i forbindelse med fratrædelse.

Stk. 8 I løbet af det indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvori der er indbetalt beløb over beløbsgrænsen som angivet i stk. 5, kan sådanne for meget indbetalte beløb overføres til en pensionsordning omfattet af kapitel 1, bortset fra aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum. Der betales en afgift på 4 pct. af det overførte beløb. Overførslen har virkning for det indkomstår, hvor der er foretaget indbetaling over beløbsgrænsen som angivet i stk. 5.

Stk. 9 Stk. 8 finder tilsvarende anvendelse på indbetalinger som nævnt i stk. 6.