Pensionsbeskatningsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af pensionsbeskatningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger

Bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2216 af 29. november 2021

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Definitioner
§ 1

Ved et pensionsinstitut forstås i denne bekendtgørelse forsikringsselskaber, pensionskasser eller pengeinstitutter m.v., der opretter ordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven.

Kapitel 2 Pensionsordningernes betegnelse m.v.
§ 2

Forsikringsselskaber m.v. skal ved oprettelse eller ændring af livsforsikringer, invalideforsikringer m.v. anføre i forsikringspolicen eller pensionsaftalen, hvilken beskatningsform forsikringen eller pensionsordningen er undergivet. Angivelsen skal ske med den eller de af følgende betegnelser, der svarer til policens eller aftalens indhold:

Stk. 2 Hvis en forsikring består af flere grundformer, der har en forskellig betegnelse efter stk. 1, skal det i policen angives, hvor stor en del af den samlede årspræmie der falder på de enkelte betegnelser nævnt i stk. 1.

§ 3

Ved oprettelsen af pensionskasser, der omfattes af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 4, jf. § 3, og af pensionsfonde og lignende, der skal godkendes efter pensionsbeskatningslovens § 6, eller ved ændringer i vedtægter eller pensionsregulativet skal det anføres i vedtægterne eller pensionsregulativet, hvilken beskatningsform pensionsbidrag m.v. og ydelserne til medlemmerne er omfattet af. Angivelsen skal ske med den eller de af følgende betegnelser, der svarer til vedtægternes eller pensionsregulativets indhold:

 • 1) Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspension.

 • 2) Ophørende alderspension.

 • 3) Rateforsikring i pensionsøjemed.

 • 4) Supplerende engangsydelse.

 • 5) Supplerende engangssum.

 • 6) Kapitalforsikring i pensionsøjemed.

 • 7) Aldersforsikring omfattet af pensionsbeskatningslovens § 10 A.

§ 4

Ved oprettelse eller ændring af opsparingsordninger, der skattemæssigt skal behandles efter reglerne i pensionsbeskatningsloven, skal banker, sparekasser, andelskasser, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde i aftaledokumentet og på eventuelle kontrabøger, depotbeviser samt på kontoudskrifter og lignende anføre, hvilken beskatningsform opsparingen er undergivet. Angivelsen skal ske med den af følgende betegnelser, der svarer til aftalens indhold:

Stk. 2 Betegnelser som nævnt i stk. 1 må ikke anføres på kontoudskrifter eller andre dokumenter vedrørende opsparing og indlån, der ikke opfylder betingelserne for beskatning efter pensionsbeskatningslovens afsnit I, § 51 eller § 53 A.

Stk. 3 Hvis en pensionsordning består af flere af de opsparingsformer, der er nævnt i stk. 1, skal hver af de pågældende betegnelser anføres i aftaledokumentet.

§ 5

Når en pensionsordning er omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, skal det i police, aftaledokument, kontoudskrifter samt ved registrering af medlemmer i pensionskasser, pensionsfonde og lignende anføres, om pensionsordningen er led i et ansættelsesforhold, eller om den er oprettet uden for ansættelsesforhold.

Stk. 2 Det skal anføres, hvis ordningen ændres fra en ordning i et ansættelsesforhold til en ordning uden for et ansættelsesforhold eller omvendt.

Kapitel 3 Rateopsparing i pensionsøjemed
§ 6

Før udbetalingen fra en rateopsparing påbegyndes, skal kontohaveren over for pengeinstituttet afgive en erklæring om, hvilket udbetalingsforløb der efter pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 2, eller § 15 B, stk. 5, vælges for ordningen.

Stk. 2 Er kontohaveren afgået ved døden, før udbetalingen fra en rateopsparing er påbegyndt, og er der ikke valgt et udbetalingsforløb efter stk. 1, skal den, der ifølge aftalen er begunstiget, afgive en erklæring om valg af udbetalingsforløb.

Stk. 3 Ønsker kontohaveren eller den person, som udbetalingen sker til i tilfælde af kontohaverens død, efter, at udbetalingen er påbegyndt, at ændre udbetalingsforløb for ordningen, at forlænge udbetalingsperioden for ordningen eller at ændre terminerne for de enkelte rateudbetalinger, skal kontohaveren m.v. afgive en erklæring til pengeinstituttet herom.

§ 7

Til brug for beregningen af den årlige rate skal pengeinstituttet m.v. foretage en opgørelse af ordningens værdi pr. 31. december året før det kalenderår, hvori rateudbetalingen skal finde sted. Opgørelsen af ordningens værdi skal ske i henhold til de gældende regnskabsregler for pengeinstitutter.

§ 8

Ved beregningen af den årlige rate følges kalenderåret. Kan den årlige rate før udbetalingen kun beregnes på et foreløbigt grundlag, kan udbetalingsperioden for den årlige rate fastsættes til perioden 1. februar i kalenderåret – 31. januar i det efterfølgende kalenderår.

Stk. 2 Den rate, der er beregnet for et år, skal udbetales senest ved kalenderårets udløb henholdsvis senest d. 31. januar i det efterfølgende kalenderår. Kontohaveren eller den person, som udbetalingen sker til i tilfælde af kontohaverens død, kan vælge, at årsraten udbetales løbende i løbet af kalenderåret henholdsvis perioden 1. februar i kalenderåret – 31. januar i det efterfølgende kalenderår eller som et engangsbeløb.

Stk. 3 Hvis udbetalingen af den første årsrate ifølge aftalen skal finde sted efter den 1. januar i kalenderåret, kan kontohaveren vælge enten at få hele den beregnede årsrate udbetalt i den resterende del af kalenderåret eller at lade en forholdsmæssig del af den beregnede rate indestå i ordningen som en del af ordningens værdi. Den del af den første rate, der kan forblive indestående i ordningen, er det beløb, der forholdsmæssigt kan henføres til perioden fra 1. januar i kalenderåret og til det aftalte tidspunkt for rateudbetalingens påbegyndelse.

Stk. 4 Rateudbetalingen ophører, hvis hele kontoens indestående er udbetalt inden udløbet af den valgte udbetalingsperiode.

Stk. 5 Det beregnede årlige ratebeløb afrundes til nærmeste hele kroner.

§ 9

Er midlerne i en rateopsparing i pensionsøjemed anbragt i værdipapirer, skal de værdipapirer, der udtages af ordningen til betaling af den årlige rate, værdiansættes på grundlag af handelsværdien på udtagelsestidspunktet.

Stk. 2 Er der på den indlånskonto, der er oprettet i forbindelse med rateordningen, ikke tilstrækkelige kontantbeløb til indeholdelse af A-skat ved udbetalingen fra rateopsparingen, skal pengeinstituttet sælge værdipapirer under ordningen i nødvendigt omfang. Kontohaveren skal have meddelelse herom senest 3 uger før det aftalte udbetalingstidspunkt. Har kontohaveren ikke senest en uge før det aftalte udbetalingstidspunkt meddelt pengeinstituttet, hvilke værdipapirer der skal sælges, træffer pengeinstituttet bestemmelse herom.

Stk. 3 Overskydende beløb indsættes på en indlånskonto, der hører til ordningen.

Kapitel 4 Pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 15 A
§ 10

Ved indbetaling på en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 15 A skal den person, der har oprettet pensionsordningen, dokumentere den fortjeneste, der er nævnt i pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 6, ved en erklæring fra en advokat, en statsautoriseret eller registreret revisor, en konsulent i driftsøkonomi, et medlem af Foreningen Danske Revisorer eller en person, der kan ligestilles hermed. For så vidt angår den sidste gruppe skal den pågældende sagkyndige kunne dokumentere personlig uddannelse og praktisk erfaring i behandlingen af skattesager.

Stk. 2 Størrelsen af den fortjeneste, der er opnået ved afståelsen af virksomheden eller en andel af denne, og som skal medregnes ved indkomstopgørelsen hos den person, der har oprettet pensionsordningen, skal fremgå af erklæringen. For selvstændigt erhvervsdrivende opgøres fortjenesten før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Erklæringen om fortjenestens størrelse skal være underskrevet af den advokat, revisor m.v., der har udarbejdet den.

Stk. 3 Erklæringen som nævnt i stk. 1 skal indsendes til Skatteforvaltningen på dennes anmodning. Har Skatteforvaltningen anmodet om indsendelse af erklæringen, er det en betingelse for anvendelse af pensionsbeskatningslovens § 15 A, at Skatteforvaltningen har modtaget erklæringen senest 1 måned efter, at Skatteforvaltningen har anmodet den skattepligtige herom. Indsendes erklæringen til Skatteforvaltningen efter udløbet af fristen på 1 måned, finder de almindelige regler om genoptagelse af skatteansættelser i skatteforvaltningslovens kapitel 9 anvendelse.

Stk. 4 I tilfælde af, at den person, der har oprettet pensionsordningen, ifølge reglerne i pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 6, har indbetalt et for stort beløb på ordningen og ønsker det overskydende beløb tilbagebetalt efter pensionsbeskatningslovens § 22, stk. 1, skal anmodning om tilbagebetaling fremsættes over for vedkommende pensionsinstitut. Størrelsen af det overskydende beløb skal forud for anmodningen være godkendt af Skatteforvaltningen. Pensionsinstituttet skal inden udbetalingen af det overskydende beløb sikre sig, at godkendelsen foreligger.

Stk. 5 I tilfælde, hvor betingelserne for oprettelse af pensionsordningen ikke er opfyldt, kan det indbetalte beløb udbetales. Anmodning om tilbagebetaling fremsættes over for vedkommende pensionsinstitut. Pensionsinstituttet skal inden udbetalingen sikre sig, at Skatteforvaltningen har truffet afgørelse om, at betingelserne for oprettelse af pensionsordningen ikke er opfyldt.

Stk. 6 Hvor indbetalingerne fordeles over flere indkomstår, udgør det beløb, der i alt højst kan indbetales på pensionsordningen eller -ordningerne, jf. pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 6, 1. og 2. pkt., grundbeløbet på 2.507.900 kr. reguleret efter personskattelovens § 20 i indkomståret for den sidste indbetaling.

Kapitel 5 Fradragsreglerne i pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 3-7
§ 11

Skattepligtige, hvis samlede årlige fradrag for kapitalindskud, præmier eller bidrag til en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende alderspension, beregnet efter pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 3 og 4, udgør et mindre beløb end grundbeløbet på 46.000 kr. reguleret efter personskattelovens § 20, og som efter pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 5, vælger at foretage et årligt fradrag på indtil et grundbeløb på 46.000 kr. reguleret efter personskattelovens § 20, skal til brug for indkomstopgørelsen angive, med hvilket beløb fradraget efter pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 3 og 4, ønskes forhøjet. Dette beløb (opfyldningsbeløbet) kan sammenlagt med fradraget efter pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 3 og 4, højst udgøre et beløb svarende til forfaldne præmier, bidrag og indskud, som ikke tidligere er fratrukket.

Stk. 2 Valget af opfyldningsbeløb er bindende for skatteyderen i fradragsperioden, således at kapitalindskud, præmier og bidrag fradrages med lige store årlige beløb i indkomsten for forfaldsåret og hvert af de følgende år, så længe de samlede indskuds- og præmiebeløb er uændrede. Indskuds- og præmiebeløb anses i denne sammenhæng for uændrede, selv om de er pristalsregulerede. Hvis opfyldningsbeløbet fylder fradragsmulighederne på indtil 46.000 kr. (reguleret) helt ud, kan næste års fradragsmulighed dog også fyldes helt ud, selv om fradragsmuligheden er vokset på grund af regulering af grundbeløbet. Det gælder, indtil de forfaldne præmier m.v. er fratrukket. Uanset at valget af opfyldningsbeløb efter pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 5, 1. pkt., er bindende for den skattepligtige i fradragsperioden, kan den skattepligtige i det enkelte indkomstår i stedet vælge at foretage fradrag efter pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 5, 3. pkt., hvorefter der kan opnås fradrag svarende til 30 pct. af overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed.

Stk. 3 Har den skattepligtige oprettet mere end én pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende alderspension, anses hele opfyldningsbeløbet, hvis der indtræder afgiftspligt for en af ordningerne, ved anvendelsen af pensionsbeskatningslovens § 35, stk. 1, for fortrinsvis at være fradraget i de forfaldne indbetalinger på den ordning, der er oprettet først. I det omfang forfaldne indbetalinger til den ordning, der er oprettet først, herefter må anses for at være fradraget fuldt ud ved opgørelsen af den skattepligtiges skattepligtige indkomst, overføres en eventuel uudnyttet del af opfyldningsbeløbet til den ordning, der er oprettet næstfølgende.

Stk. 4 Indtræder der afgiftspligt efter pensionsbeskatningslovens §§ 29-31 for hele den pågældende ordning, og har de årlige fradrag beregnet efter pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 3 og 4, været mindre end de faktisk foretagne fradrag, skal den skattepligtige over for vedkommende pensionsinstitut afgive erklæring om, hvorvidt opfyldningsfradragene i pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 5, har været benyttet og i bekræftende fald med hvilke beløb. Den skattepligtige skal endvidere oplyse, om der er oprettet en lignende ordning i et andet pensionsinstitut. Den skattepligtige skal meddele de oplysninger, som i øvrigt måtte være nødvendige for afgiftens beregning, herunder om tidspunktet for oprettelsen af andre ordninger og om opfyldningsfradragets anvendelse.

Stk. 5 Hvis den skattepligtige ikke inden udløbet af den frist, der i pensionsbeskatningslovens § 38, stk. 1, er fastsat for afgiftens betaling, afgiver de nødvendige oplysninger, beregnes afgiften af det fulde afgiftspligtige beløb.

§ 12

Ved indgåelse af aftaler om oprettelse af en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende alderspension, der omfattes af pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 3-5, skal pensionsinstituttet gøre ejeren af ordningen opmærksom på fradragsreglerne i pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 3-7. Pensionsinstituttet skal i den forbindelse oplyse den pågældende om muligheden for bindende at vælge en forhøjelse af årsfradraget inden for 46.000 kr.s-grænsen (reguleret) eller alternativt at foretage et frivilligt 30 pct.s fradrag, jf. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 5, og om vilkårene for et sådant opfyldningsfradrag. Pensionsinstituttet skal give de samme oplysninger, hvis præmien, bidraget eller indskuddet til en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende alderspension, forhøjes på et tidspunkt, hvor den resterende del af præmie- eller bidragsperioden er mindre end 10 år.

Stk. 2 Når der indtræder afgiftspligt efter pensionsbeskatningslovens §§ 29-31 for hele den pågældende ordning, og den afgiftspligtiges årlige fradrag efter pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 3 og 4, har været mindre end de faktisk foretagne fradrag, skal pensionsinstituttet opfordre den afgiftspligtige til at meddele de oplysninger, der er nævnt i § 11, stk. 4, og på grundlag heraf beregne, om forfaldne præmier og indskud til den pågældende ordning har oversteget den afgiftspligtiges fradrag efter pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 3-5, idet eventuelle uafskrevne beløb skal fragå i det afgiftspligtige beløb efter pensionsbeskatningslovens § 35, stk. 1. Modtager pensionsinstituttet ikke inden udløbet af fristen for afgiftens betaling, jf. pensionsbeskatningsloves § 38, stk. 1, de nødvendige oplysninger til brug ved beregningen af dette fradrag, skal afgiften beregnes af det fulde afgiftspligtige beløb.

§ 13

I tilfælde, hvor der træffes aftale om forhøjelse af præmien, bidraget eller indskuddet til en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende alderspension, på et tidspunkt, hvor den resterende del af præmie- eller bidragsperioden er mindre end 10 år, skal pensionsinstituttet give policen påtegning om, at præmie- eller bidragsforhøjelsen omfattes af pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 4-7.

Kapitel 6 Ophævelse af en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 18 A, stk. 2
§ 14

Skattepligtige, der efter pensionsbeskatningslovens § 18 A, stk. 2, vælger at ophæve en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende alderspension, skal senest samtidig hermed tilkendegive over for pensionsinstituttet, at pensionsordningen ophæves efter pensionsbeskatningslovens § 18 A, stk. 2.

Stk. 2 Skatteforvaltningen kan dog se bort fra fristen i stk. 1, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

§ 15

Bliver en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende alderspension, ophævet efter pensionsbeskatningslovens § 18 A, stk. 2, skal vedkommende pensionsinstitut på ophævelsestidspunktet tilbageholde 60 pct. af den indestående pensionskapital til sikring af skattekravet i anledning af ophævelsen. Den indestående pensionskapital er ordningens tilbagekøbsværdi. Det tilbageholdte beløb skal indbetales til Skatteforvaltningen inden 3 hverdage (bankdage) efter, at ordningen er ophævet. Skatteforvaltningen skal samtidig have underretning om, at pensionsbeskatningslovens § 18 A, stk. 2, anvendes. Den skattepligtige skal underrettes om indbetalingen.

Stk. 2 Beløb, der tilbageholdes efter stk. 1, skal bruges til dækning af ældre års skatter, jf. pensionsbeskatningslovens § 18 A, stk. 2. Overskydende beløb kan ikke udbetales til den skattepligtige, før dette er sket.

Kapitel 7 Tilbagebetaling eller overførsel fra en kapitalforsikring, opsparing i pensionsøjemed, rateforsikring, rateopsparing i pensionsøjemed eller af bidrag til supplerende engangsydelser efter pensionsbeskatningslovens § 21 A
§ 16

Tilbagebetaling af beløb eller overførsel af beløb til en anden pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 21 A kan kun ske efter anmodning fra ejeren af ordningen.

Stk. 2 Anmodning om tilbagebetaling eller overførsel skal fremsættes over for vedkommende pensionsinstitut og skal ledsages af dokumentation for det beløb, der ikke er fradragsret for, jf. dog 3. pkt. Anmodningen kan ske på et skema udarbejdet af Skatteforvaltningen. Ved tilbagebetaling eller overførsel af beløb efter pensionsbeskatningslovens § 21 A, stk. 1, 2. pkt., skal anmodningen ikke ledsages af dokumentation som nævnt i 1. pkt.

Stk. 3 Pensionsinstituttet skal opbevare anmodningen og den ledsagende dokumentation i 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor beløbet er udbetalt eller overført til en anden pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, bortset fra aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssummer. Anmodningen og den ledsagende dokumentation skal dog indsendes til Skatteforvaltningen efter dennes anmodning.

§ 17

Reglerne i § 16 finder tilsvarende anvendelse på indbetalinger til en kapitalforsikring, opsparing i pensionsøjemed, rateforsikring, rateopsparing i pensionsøjemed og en ophørende alderspension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, samt på beløb, som en pensionskasse har anvendt til finansiering af supplerende engangsydelser, i det omfang indbetalingen medregnes ved arbejdstagerens indkomstopgørelse efter pensionsbeskatningslovens § 21, stk. 1 eller 2.

Stk. 2 Tilbagebetaling eller overførsel efter stk. 1 er betinget af, at aftalen vedrørende ordningen giver mulighed herfor, og at eventuelle andre aftaleparter har tiltrådt anmodningen.

Kapitel 8 Afgiften
§ 18

Pengeinstitutter m.v., som før den 1. januar 1980 har indgået aftale om oprettelse af opsparing i pensionsøjemed, skal til brug ved afgørelsen af, hvilke beløb der til sin tid eller ved overførsel, herunder konvertering, efter pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 9, skal afgiftsberigtiges efter de regler, der gjaldt før den 1. januar 1980, foretage en opgørelse over ordningernes værdi pr. 31. december 1979. Til værdien pr. 31. december 1979 medregnes indbetalinger og renter, der forfaldt efter den 31. december 1979, men vedrører tiden før den 1. januar 1980. Udbytte m.v. medregnes kun, hvis det forfaldt før den 1. januar 1980. Værdipapirer optages til kursværdien pr. 31. december 1979. Obligationer skal dog optages i opgørelsen til kurs 75, hvis kursværdien pr. 31. december 1979 var lavere end 75.

Stk. 2 Forsikringsselskaber m.v., der før den 1. januar 1980 har indgået aftale om oprettelse af kapitalforsikring i pensionsøjemed, skal, senest når afgiftspligt indtræder eller ved overførsel, herunder konvertering, efter pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 9, foretage en opgørelse over forsikringens værdi pr. 31. december 1979. Til værdien pr. 31. december 1979 henregnes præmiereserven pr. 31. december 1979 samt bonus vedrørende tiden til og med den 31. december 1979.

§ 19

Indtræder der afgiftspligt efter pensionsbeskatningslovens § 25 for en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed, der er oprettet før den 1. januar 1972, og har både arbejdsgiveren og arbejdstageren bidraget til ordningen, medfører pensionsbeskatningslovens § 26 A, stk. 1, 4. pkt., at pensionsinstituttet ved opgørelsen af det beløb, hvoraf der skal betales afgift, skal bortse fra den del af udbetalingen, der hidrører fra rentetilvækst m.v. efter den 31. december 1979 vedrørende arbejdstagerens egne indbetalinger før den 1. januar 1972. Det samme gælder, hvis der indtræder afgiftspligt efter pensionsbeskatningslovens §§ 28-31 for en kapitalforsikring i pensionsøjemed, der er oprettet før den 1. januar 1972, jf. pensionsbeskatningslovens § 34, stk. 3. Indtræder der afgiftspligt efter pensionsbeskatningslovens §§ 28-31 for en opsparing i pensionsøjemed, der er oprettet før den 1. januar 1972, og har arbejdstagerens egne indbetalinger i ét eller flere år forud for 1972 oversteget 350 kr., skal pengeinstituttet m.v. endvidere ved opgørelsen af det beløb, hvoraf der skal betales afgift, bortse fra et beløb, der udgør summen af de beløb, hvormed arbejdstagerens bidrag i de enkelte år har oversteget 350 kr., jf. pensionsbeskatningslovens § 34, stk. 4.

Stk. 2 Indtræder der afgiftspligt efter pensionsbeskatningslovens §§ 29-31 for en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en rateforsikring i pensionsøjemed, der er oprettet før begyndelsen af det indkomstår, der ligger til grund for skatteansættelsen for skatteåret 1955/56, medfører pensionsbeskatningslovens § 34, stk. 2, at forsikringsselskabet eller pensionskassen m.v. ved beregningen af det beløb, hvoraf der skal betales 40 eller 60 pct. i afgift, skal bortse fra den del af udbetalingen, der hidrører fra forøgelse af præmiereserve m.v. vedrørende indbetalinger før (normalt) den 1. januar 1954.

§ 20

Hvis der efter pensionsbeskatningslovens §§ 29-31 indtræder afgiftspligt for en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring i pensionsøjemed eller en indeksordning, efter, at udbetalingerne i henhold til kontrakten er begyndt, og hvis ordningen er oprettet før den 1. januar 1980, anses de stedfundne udbetalinger for fortrinsvis at hidrøre fra de senest foretagne indbetalinger til ordningen. Dette gælder både ved opgørelsen af det beløb, hvoraf der skal betales 40 pct. eller 60 pct. i afgift, og ved opgørelsen af de beløb, hvoraf der skal betales 35 pct. og 25 pct. i afgift, jf. pensionsbeskatningslovens §§ 33 A og 34.

Stk. 2 Er der efter den 31. december 1979 indtrådt afgiftspligt efter pensionsbeskatningslovens §§ 28-31 for en ordning, der er oprettet i tiden fra og med den 1. januar 1972 til og med den 31. december 1979, og vedrører udbetalingen eller dispositionen m.v. kun en del af ordningen, anses denne del for fortrinsvis at hidrøre fra de senest foretagne indbetalinger til ordningen.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 og § 19, stk. 1 og 2, gælder tilsvarende for ordninger, hvortil der efter pensionsbeskatningslovens § 41 er overført beløb fra en anden pensionsordning som nævnt i stk. 1 og 2 og § 19, stk. 1 og 2, jf. pensionsbeskatningslovens § 27, stk. 2, § 33 A, stk. 4, og § 34, stk. 6.

§ 21

Afgiftsberigtigelse af en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, samt efter reglen om udbetaling ved lavere alder godkendt af Skatterådet, jf. pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 1, kan ske, hvor ejeren har dokumenteret, at udbetalingsbetingelserne er opfyldt med begrundelsen ”opnået lavere pensionsalder godkendt af Skatterådet”, ”varig nedsættelse af funktionsevne efter oprettelse af pensionsordningen”, ”varig nedsættelse af funktionsevne før oprettelse af pensionsordningen” eller ”livstruende sygdom”. Har ejeren tidligere fået afgiftsberigtiget kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed på grund af lavere alder godkendt af Skatterådet eller efter pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, eller har ejeren før den 15. maj 2000 afgiftsberigtiget kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed efter pensionsbeskatningslovens § 25, nr. 2, i den forud for lov nr. 294 af 29. april 2000 gældende formulering, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 25. juni 1999, oplyser ejeren, med hvilken afgiftssats afgiftsberigtigelsen er sket. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved udbetaling af aldersforsikring m.v. som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 3 og 4.

§ 22

Når der efter reglerne i pensionsbeskatningslovens kapitel 3 er indtrådt afgiftspligt for en ordning, skal det pensionsinstitut, hvor ordningen er oprettet, beregne og tilbageholde afgiften. Indgår der værdipapirer i ordningens depot, anvendes børskursen på tidspunktet for afgiftspligtens indtræden ved beregningen af det afgiftspligtige beløb. Er der ikke noteret en børskurs på dette tidspunkt, anvendes den sidst kendte børskurs. Er noteringen af det pågældende værdipapir suspenderet, anvendes en skønnet handelsværdi. Er det pågældende værdipapir ikke optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, anvendes handelsværdien. Indtræder afgiften som følge af udbetaling, skal afgiften indbetales til Skatteforvaltningen inden 3 hverdage (bankdage) efter, at pensionsinstituttet har udbetalt den afgiftspligtige ydelse. Hvor afgiften ikke indtræder som følge af en udbetaling, skal pensionsinstituttet indbetale afgiften inden 1 måned efter, at pensionsinstituttet har fået kendskab til afgiftspligten.

Stk. 2 Samtidig med indbetalingen af afgiften skal pensionsinstituttet indsende en afgiftsanmeldelse til Skatteforvaltningen. Består en udbetaling efter pensionsbeskatningslovens § 32, stk. 1, af et beløb, der er afgiftspligtigt, og et andet beløb, der er afgiftsfrit, skal anmeldelsen omfatte oplysninger om den afgiftspligtige del og den afgiftsfrie del. Er udbetalingen helt afgiftsfri, skal pensionsinstituttet indsende en anmeldelse til Skatteforvaltningen af det afgiftsfri beløb inden 3 hverdage (bankdage) efter udbetalingen. Anmeldelsen foretages ved udfyldning af en afgiftsblanket, som Skatteforvaltningen udarbejder. 

Stk. 3 Indberetning efter stk. 2 skal ske elektronisk. Skatteforvaltningen kan dog tillade, at indberetning sker på anden måde end elektronisk. Vilkårene for indberetning fastsættes af Skatteforvaltningen.

§ 23

Når der er indtrådt pligt til at afgiftsberigtige en ordning, skal afgiftsblanketten efter § 22, stk. 3, 2. pkt., enten indsendes eller indberettes elektronisk inden udløbet af den frist, der fremgår af § 22, stk. 1, selv om afgiftsberegningen i det konkrete tilfælde fører til, at der ikke skal betales afgift.

Kapitel 9 Den skatte- og afgiftsfrie del af udbetalinger
§ 24

Livsforsikringsselskabet m.v. skal indeholde skat eller afgift af udbetalte beløb fra pensionsordningen.

Stk. 2 Er den person, som udbetalingen sker til, uenig i grundlaget for indeholdelsen, indsender personen oplysninger til Skatteforvaltningen om

 • 1) størrelsen af udbetalingen,

 • 2) pensionsordningens værdi på opgørelsestidspunktet inklusiv værditilvæksten som opgjort af livsforsikringsselskabet m.v.,

 • 3) de årlige indbetalinger uden fradrags- eller bortseelsesret, og

 • 4) længden af udbetalingsperioden for ophørende alderspension, rateforsikring i pensionsøjemed og rateopsparing i pensionsøjemed og restlevetiden for pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspension.

Stk. 3 Personen indsender oplysningerne på en blanket, som Skatteforvaltningen udarbejder.

Stk. 4 For pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspension, anmoder Skatteforvaltningen til brug for opgørelsen af det skattefrie beløb af udbetalingen livsforsikringsselskabet m.v. om oplysninger om den restlevetid, som livsforsikringsselskabet m.v. har anvendt ved opgørelsen af den årlige udbetaling.

Stk. 5 Skatteforvaltningen opgør på grundlag af oplysningerne i den indsendte blanket som nævnt i stk. 3 og oplysninger, som livsforsikringsselskabet m.v. som nævnt i stk. 4 har tilvejebragt, det skatte- eller afgiftsfrie beløb af udbetalingen og meddeler livsforsikringsselskabet m.v. beløbet til brug for skatte- og afgiftsindeholdelsen.

Stk. 6 Det opgjorte skattefrie beløb anvendes som grundlag for skatteindeholdelsen under den ophørende livrentes eller ratepensionens udbetalingsforløb samt i restlevetiden for pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspension. Det opgjorte skattefrie beløb fordeles over udbetalingsforløbet henholdsvis restlevetiden enten som et årligt fast beløb eller som en årlig fast andel af udbetalingen.

Stk. 7 Efter udløbet af restlevetiden anvendes hele det udbetalte beløb som grundlag for skatteindeholdelsen.

Kapitel 10 Godkendelse af pensionsfonde
§ 25

Ansøgning om godkendelse af pensionskasser og pensionsfonde efter pensionsbeskatningslovens § 6 indsendes til Skatteforvaltningen. Pensionskassens (fondens) vedtægter vedlægges tillige med årsregnskab og oplysning om medlemstal.

Kapitel 11 Kapitalpensionsfonde
§ 26

Ansøgning om godkendelse til at modtage indskud på rateopsparing og opsparing i pensionsøjemed efter pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 1, nr. 1, og § 12, stk. 1, nr. 1, indsendes til Skatteforvaltningen. Ansøgningen skal vedlægges udkast til fondsvedtægter.

Stk. 2 Godkendelse er betinget af, at vedtægterne opfylder bestemmelserne i §§ 27-30.

§ 27

Fondens formål må alene være fælles forvaltning af midler, der indbetales til medlemmernes rateopsparing eller opsparing i pensionsøjemed.

Stk. 2 Har fonden mere end 10 medlemmer, skal den ledes af en bestyrelse, hvor medlemmernes repræsentanter har den afgørende indflydelse.

§ 28

Fonden skal føre en konto for hvert medlem, der viser medlemmets andel af de midler, der forvaltes af fonden.

Stk. 2 De bidrag, der er indbetalt for det enkelte medlem, tilskrives medlemmets konto. Ved hvert regnskabsårs udløb tilskrives medlemskontiene en andel af årets overskud beregnet efter indeståendet.

Stk. 3 For indskud og udbetalinger i løbet af et regnskabsår kan der være fastsat forrentning med en bestemt procentsats til regnskabsårets udløb respektive fra dets begyndelse.

§ 29

Kapitalpensionsfonde kan anbringe de opsparede midler som anført i § 50 i lov om finansiel virksomhed og de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf. Kapitalpensionsfonde kan tillige anbringe de opsparede midler i fast ejendom her i landet, hvis den aftalte købesum for ejendommen ikke overstiger 50 pct. af de opsparede midler. Investeringer i pantebreve med tinglyst pant i fast ejendom her i landet sidestilles i denne sammenhæng med investeringer i fast ejendom.

Stk. 2 Hvis vedtægterne for en kapitalpensionsfond er godkendt før den 17. oktober 1986, kan fondens midler fortsat anbringes i overensstemmelse med de godkendte vedtægter, selv om disse indeholder bestemmelser om anbringelse i andre værdipapirer som nævnt ovenfor eller går ud over grænsen på 50 pct. nævnt i stk. 1 af de opsparede midler.

Stk. 3 Faste ejendomme, der tilhører kapitalpensionsfonde, medregnes ved opgørelsen af opsparingens værdi med den ejendomsværdi, der senest er ansat af vurderingsmyndigheden, eller med den aftalte købesum, omregnet til kontantværdi, hvis denne er højere. Pantebreve medregnes med den værdi, hvortil de indgår i regnskabet i henhold til pensionsafkastbeskatningsloven.

§ 30

Fondens regnskab skal revideres af en eller flere regnskabskyndige personer, der er uafhængige af fondens bestyrelse.

Stk. 2 Årsregnskabet med status skal inden 3 måneder efter regnskabsårets udløb indsendes til Skatteforvaltningen.

Kapitel 12 Udtrædelsesgodtgørelse fra Fællesskabernes pensionsordning
§ 31

Ved overførsel af pensionsbidrag til Fællesskabernes pensionsordning, jf. pensionsbeskatningslovens § 41, stk. 5, skal ejeren af pensionsordningen underskrive en fuldmagt. Ved fuldmagten anmodes Europa-Kommissionen om at modtage den overførte pensionsordning.

Stk. 2 I de tilfælde, hvor ejeren af pensionsordningen modtager en udtrædelsesgodtgørelse fra Fællesskabernes pensionsordning, gives endvidere fuldmagt til Europa-Kommissionen til at tilbageføre den del af udtrædelsesgodtgørelsen, der hidrører fra det overførte beløb med tilskrevne renter og bonus m.v., til den danske stat.

§ 32

Europa-Kommissionen indbetaler den del af udtrædelsesgodtgørelsen, der er nævnt i § 31, stk. 2, til en konto i Danmarks Nationalbank tilhørende Skatteforvaltningen med angivelse af navn og CPR-nummer på ejeren af pensionsordningen.

§ 33

Ejeren af pensionsordningen giver Skatteforvaltningen meddelelse om, hvorvidt det indbetalte beløb skal overføres til en pensionsordning med løbende udbetalinger eller udbetales. Hvis meddelelse ikke er modtaget inden 3 måneder efter, at Europa-Kommissionen har foretaget indbetalingen, bliver beløbet udbetalt.

§ 34

Ved udbetalingen af det beløb, der er indbetalt af Europa-Kommissionen, beregner og tilbageholder Skatteforvaltningen afgift på 60 pct. af beløbet.

Stk. 2 Skatteforvaltningen udfylder afgiftsanmeldelsen på den afgiftsblanket, der er udarbejdet af Skatteforvaltningen.

§ 35

Hvis den afgiftspligtige ikke havde bopæl her i landet på tidspunktet for afgiftspligtens indtræden, skal klage over beregningen af afgiften rettes til Landsskatteretten senest 1 måned efter, at den afgiftspligtige har modtaget kopi af afgiftsanmeldelsen.

Kapitel 13 Revision vedrørende afgift
§ 36

Revision af pensionsinstitutter, der tilbageholder og indbetaler afgift i henhold til pensionsbeskatningslovens § 38, stk. 1 og 6, udføres af de revisorer, som pensionsinstituttet har valgt. I forsikringsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter m.v. med intern revision udføres revisionsarbejdet i samarbejde med den interne revision i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for revision af det pågældende pensionsinstitut.

§ 37

Revisionen foretages i overensstemmelse med god revisionsskik.

Stk. 2 Ved revisionen kontrolleres,

 • 1) at der er etableret forretningsgange og regnskabssystemer, der sikrer, at ordningen er administreret i henhold til gældende regler,

 • 2) at forretningsgangene efterleves,

 • 3) at gældende regler for ordningen er overholdt, og

 • 4) at afregningen med staten er sket rettidigt og i overensstemmelse med de bogførte beløb.

§ 38

Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser. Revisionens omfang afhænger af den administrative struktur og forretningsgangene i pensionsinstituttet, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for administrationen af ordningen samt antallet af sager og disses beløbsmæssige størrelse.

§ 39

Pensionsinstituttet skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for revisionen af ordningen. Pensionsinstituttet skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 40

Pensionsinstituttet skal hvert år sammen med indgivelsen af selvangivelsen og det skattemæssige årsregnskab afgive erklæringer til Skatteforvaltningen om beregning, tilbageholdelse og afregning af afgift. De årlige erklæringer forsynes med revisors erklæring om, at ordningerne er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Revisors erklæring skal udformes i overensstemmelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 668 af 26. juni 2008 (erklæringsbekendtgørelsen). Forbehold og/eller supplerende oplysninger skal fremgå af erklæringen.

Stk. 2 Revisor påser, at erklæringen indeholder de fornødne oplysninger om, hvilken ordning og hvilket pensionsinstitut, den vedrører, herunder pensionsinstituttets CVR-nr./SE-nr., samt hvilken periode den vedrører. Endvidere påses, at den indeholder de oplysninger til SKAT, der kræves i henhold til lovgivningen, samt at den er forsynet med datering og underskrift fra direktion/administration i pensionsinstituttet. Såfremt der er forhold, der efter revisors opfattelse giver anledning til bemærkninger over for SKAT, skal revisor påse, at de er indeholdt i direktionens/administrationens erklæring.

§ 41

Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelse eller tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med ordningens forvaltning eller de forhold, der er nævnt i § 40, skal revisor anmode pensionsinstituttet om inden 3 uger at give Skatteforvaltningen meddelelse herom. Oplysninger om disse forhold, herunder at revisor har fremsat den nævnte anmodning til pensionsinstituttet, skal fremgå af revisionserklæringerne til Skatteforvaltningen.

Kapitel 14 Straffebestemmelser
§ 43

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 15 Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 44

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013 og har virkning fra og med indkomståret 2013.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1281 af 9. december 2009 om beskatningen af pensionsordninger ophæves med virkning fra og med indkomståret 2013.