14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pensionsafkastbeskatningsloven § 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pensionsafkastbeskatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 185 af 06. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Skatteministeren kan fastsætte regler om lovens administration, herunder om Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

  • 1) det regnskabsmæssige grundlag for udarbejdelsen af opgørelsen efter §§ 21-24,

  • 2) hvilke oplysninger der skal meddeles told- og skatteforvaltningen til brug for opgørelsen af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf, samt den form, i hvilken disse oplysninger skal gives,

  • 3) omregning af anskaffelsessummer og afhændelsessummer til kontantværdi, jf. § 15, stk. 3,

  • 4) tilpasningen af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf,

  • 5) tilpasning af fristen for indsendelse af opgørelse og skat og tilpasning af forrentningen heraf ved flytning af en ordning til eller fra et forsikringsselskab m.v.,

  • 6) tilpasning af, hvem det påhviler at indbetale skatten,

  • 7) videregivelse af oplysninger mellem forsikringsselskaber m.v. til brug ved skatteberegningen i forbindelse med overførsler som nævnt i § 10, stk. 6,

  • 8) modregning af negativ skat efter § 25 ved indbetaling af skat efter § 23 eller afgift efter § 38 i pensionsbeskatningsloven, herunder om forsikringsselskabers m.v. hæftelse for beløb modregnet i strid med § 25, samt forrentning af disse, og

  • 9) hvilke oplysninger der skal meddeles told- og skatteforvaltningen til brug for opgørelsen af den skat efter denne lov, der skal overføres til Grønland efter skatteaftalen mellem Danmark og Grønland af 20. februar 2012.

•••

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om, at der ikke skal indbetales skat for pensionsberettigede, der ikke er skattepligtige efter § 1, stk. 1 og 3. Bekendtgørelse om fritagelse for indeholdelse og indbetaling af pensionsafkastskat

•••

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte regler om de administrative forhold i forbindelse med opgørelsen af beskatningsgrundlaget, dokumentationskrav og adgang til at omgøre valget af opgørelsesmetode efter § 4 eller § 4 a. Omgøres valget af opgørelsesmetode efter § 4 eller § 4 a i løbet af indkomståret, finder § 23, stk. 4, 3.-6. pkt., tilsvarende anvendelse. Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

•••
profile photo
Profilside