14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pensionsafkastbeskatningsloven § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pensionsafkastbeskatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 185 af 06. marts 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Reglerne i stk. 2-4 finder anvendelse, når

  • 1) en skattepligtig institution overdrager sine aktiver og passiver som helhed til en anden skattepligtig institution,

  • 2) to eller flere skattepligtige institutioner sammensmeltes til en ny skattepligtig institution (fusion),

  • 3) en skattepligtig institution spaltes i to eller flere selvstændige skattepligtige institutioner (fission),

  • 4) en skattepligtig institution overdrager en livsforsikringsbestand til en anden skattepligtig institution efter § 204 i lov om finansiel virksomhed eller

  • 5) et administrationsbo som omhandlet i § 1, stk. 2, nr. 8 eller 12, viderefører administrationen af et livsforsikringsselskabs forsikringsbestand eller en pensionskasses bestand af pensionstilsagn.

•••

Stk. 2 Den modtagende institution indtræder (succederer) i den overdragende institutions skattemæssige stilling, hvis den første endelige skatteopgørelse for det første indkomstår, der påvirkes af successionen, er udformet under denne forudsætning. Hvis det i forbindelse med en fusion som nævnt i stk. 1, nr. 2, mellem en overdragende institution, der er skattepligtig efter § 7, og en modtagende institution, der er skattepligtig efter § 8, i fusionsdokumenterne er aftalt, at der i fusionsåret helt eller delvis overføres egenkapital fra den overdragende institution til de ufordelte midler, kan der foretages en tilsvarende regulering af egenkapitalen og de ufordelte midler i åbningsbalancen for den modtagende institution.  2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvor den overdragende institution er en pensionskasse omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9.

•••

Stk. 3 Datoen for den åbningsstatus, der udarbejdes for den modtagende institution i forbindelse med overdragelsen, anses i skattemæssig henseende for overdragelsesdato. Det er en betingelse for anvendelsen af reglerne i stk. 1 og 2, at overdragelsesdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for den modtagende institutions regnskabsår, jf. dog § 18 a.

•••

Stk. 4 Sammen med den første endelige skatteopgørelse for det første indkomstår, der berøres af successionen, indsendes til told- og skatteforvaltningen genpart af de dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med overdragelsen.

•••

Stk. 5 Er den overdragende institution skattepligtig efter § 7 og den fortsættende institution skattepligtig efter § 8, kan der kun succederes efter stk. 2 i værdier, der indgår i opgørelsen af beskatningsgrundlaget for den fortsættende institution. Aktiver og passiver i den overdragende institution, hvori der ikke succederes efter 1. pkt., anses for afstået til handelsværdien af den overdragende institution. Afståelsessummen for driftsmidler omfattet af afskrivningslovens § 5 D forhøjes ikke med 16. pct., jf. afskrivningslovens § 5 D, stk. 4. For driftsmidler omfattet af afskrivningslovens § 5 D opgøres en skatteforpligtelse svarende til skatteværdien af 16 pct. af afståelsessummen efter 3. pkt. Skatteværdien beregnes med den skatteprocent, der i henhold til § 2 gælder for det indkomstår, hvor omdannelsen m.v. har virkning. Skatteforpligtelsen medregnes i skatten for det indkomstår, hvor driftsmidlet afstås. Skatteforpligtelsen bortfalder den 1. januar 2027.

•••

Stk. 6 En institution, der er skattepligtig efter § 8, og som i forbindelse med en fusion som nævnt i stk. 1, nr. 2, får overført egenkapital fra en institution, der er skattepligtig efter § 7, kan i beskatningsgrundlaget fradrage den andel af den overførte egenkapital, som institutionen medregner i indkomstopgørelsen efter skattelovgivningens almindelige regler, reduceret med den del, der hidrører fra opsparet overskud på omkostnings- og risikoelementerne. Pensionsinstitutter, der ikke kan redegøre for, hvor stor en del der hidrører fra omkostnings- og risikooverskud, kan opdele midlerne således:

  • 1) Opsparet omkostningsoverskud beregnes som den overførte indkomstbeskattede egenkapital ganget med forholdet mellem på den ene side det positive gennemsnitlige årlige omkostningsresultat for de 3 indkomstår umiddelbart forud for fusionsåret og på den anden side summen af de positive gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for de 3 indkomstår umiddelbart forud for fusionsåret.

  • 2) Opsparet risikooverskud beregnes som den overførte indkomstbeskattede egenkapital ganget med forholdet mellem på den ene side det positive gennemsnitlige årlige risikoresultat for de 3 indkomstår umiddelbart forud for fusionsåret og på den anden side summen af de positive gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for de 3 indkomstår umiddelbart forud for fusionsåret.

•••

Stk. 7 Uanset stk. 5 kan der ved omstrukturering som nævnt i stk. 1, nr. 1 eller 2, hvor den overdragende institution er skattepligtig efter § 7 og den fortsættende institution er skattepligtig efter § 8, ved beregning af det beløb, der højst kan udbetales efter § 17, stk. 4, for den fortsættende institution, også succederes i den overdragende institutions egenkapital opgjort den 31. december 2009, der stammer fra overskud på renteelementerne.

•••
profile photo
Profilside