Bøger, som nævner Patentloven § 52

1. Almene principper

- Side 243 -

...er centralt i patentretten og for dens samfundsmæssige begrundelse, og dets betydning fremgår da også af, at manglende efterlevelse af princippet kan føre til patentets ugyldighed, se PTL § 52, stk. 1, nr. 2. Offentliggørelsen sikrer, at andre får kendskab til opfindelsen. På den måde kan de undgå at spilde tid og penge på at løse det tekniske problem,...

Læs på Jurabibliotekb. Forretningshemmeligheder og knowhow

- Side 262 -

...som en vigtig kilde til teknisk information. Det er bl.a. derfor, at man i USA stiller krav om, at opfindere skulle angive den for så vidt det er ham bekendt »best mode« for udnyttelsen af opfindelsen Grove omgåelser af kravet om effektiv information vil i øvrigt efter omstændighederne kunne medføre patentets ugyldighed, jf. PTL § 52, stk. 1, nr. 2.

Læs på Jurabiblioteki. »First to file«-princippet

- Side 309 -

...ugyldighedsgrund i en retssag, jf. PTL § 52, eller som grund til omprøvning, jf. § 53 c, se nedenfor H.3. En påstand om krænkelse af et patent vil ofte blive mødt med en påstand fra sagsøgte om, at patentet er ugyldigt, se f.eks. U 2005.3054 Ø, hvor krænkelsessagen endte med, at stridspatentet blev kendt ugyldigt, jf. § 52, jf. nærmere kapitel VIII.E.6.

Læs på Jurabibliotek4. Opfindelseshøjde

- Side 316 -

Manglende opfindelseshøjde kan medføre, at et meddelt patent senere kendes ugyldigt, jf. PTL § 52, stk. 1, nr. 1, og § 53 c. Dette kan også ske for et europæisk patent, udstedt af EPO, når det senere anfægtes ved en national domstol.

Læs på Jurabibliotek3. Ugyldighed og administrativ omprøvning

- Side 382 -

...imidlertid gjort til genstand for særskilt lovnormering, og det følger således ikke forvaltningsrettens almindelige regler: Et udstedt patent kan kun kendes ugyldigt af de i PTL § 52 nævnte grunde, ikke af andre (bortset fra de tilfælde, hvor patenthaveren selv begærer begrænsninger). Denne indskrænkning i adgangen til at få udstedte patenter kendt ugyldige...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 383 -

...mod erlæggelse af det fastsatte gebyr, p.t. 7.000 kr., PTL § 100, stk. 2. Hidrører begæringen fra andre end patenthaveren selv, kan den alene støttes på de i PTL § 52, stk. 1, nævnte ugyldighedsgrunde, se § 53 c, stk. 1. Patenthaveren selv kan derimod altid og uanset grunden hertil begære, at hans patent begrænses ved ændring af beskrivelse, krav eller...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 384 -

...Således som patentloven er opbygget, kan den tredjemand, der ønsker et patent kendt ugyldigt (eller begrænset), således gå ad to veje: Han kan anlægge retssag, jf. PTL § 52, eller begære omprøvning, jf. §§ 53 b-d. For at undgå processuelle vanskeligheder og uheldige sammenstød mellem afgørelser truffet af den judicielle og den administrative myndighed...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 385 -

...danske, nationale patenter. PTL § 52 gælder for begge patenttyper. Lovbestemmelsen og dermed ugyldighedsgrundene er harmoniseret med EPK art. 138. Muligheden for at erklære et europæisk patent ugyldigt for Danmark blev udnyttet i U 2010.727 H (VLD opretholdt patentet, og Højesteret traf afgørelse på baggrund af nye oplysninger om den kendte teknik).

Læs på Jurabibliotek