Patentbekendtgørelsen § 75

Denne konsoliderede version af patentbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Bekendtgørelse nr. 2111 af 24. november 2021

§ 75

Er der truffet endelig afgørelse om at erklære grundpatentet for ugyldigt eller om at ophæve det, erklærer Patent- og Varemærkestyrelsen certifikatet for ugyldigt i henhold til forordningernes artikel 15.

Stk. 2 Er der truffet endelig afgørelse om at opretholde grundpatentet i ændret form, afgør Patent- og Varemærkestyrelsen, efter at have givet parterne adgang til at udtale sig, om det produkt, som certifikatet er udstedt for, fortsat er beskyttet ved grundpatentet. Er dette ikke tilfældet, erklæres certifikatet for ugyldigt.

Stk. 3 Kan begæring om omprøvning af certifikatet ikke imødekommes, afslås den, og certifikatet opretholdes.