Patentbekendtgørelsen § 74

Denne konsoliderede version af patentbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Bekendtgørelse nr. 2111 af 24. november 2021

§ 74

Er en begæring om omprøvning af certifikatet begrundet med forhold som nævnt i forordningernes artikel 15, stk. 1, litra c, skal der tillige indleveres begæring om omprøvning af grundpatentet, jf. dog stk. 3-5. Begæringen om omprøvning af grundpatentet skal angive, at der også er begæret omprøvning af certifikatet.

Stk. 2 Begæring om omprøvning af grundpatentet behandles efter reglerne i §§ 55-60. Ved meddelelsen til patenthaveren efter § 58 oplyses om, at også certifikatet begæres omprøvet. Behandlingen af begæringen om omprøvning af certifikatet sættes i bero, indtil omprøvningen af grundpatentet er endeligt afgjort. Herefter finder § 75 anvendelse.

Stk. 3 Er begæringen alene begrundet med, at produktet ikke længere er omfattet af grundpatentets patentkrav, træffer Patent- og Varemærkestyrelsen sin afgørelse i overensstemmelse med § 75, stk. 2, uden yderligere prøvning af grundpatentet.

Stk. 4 Er indsigelsesperioden for grundpatentet ikke udløbet, eller nedlægges der indsigelse mod grundpatentet, stiller Patent- og Varemærkestyrelsen behandlingen af begæringen om omprøvning af certifikatet i bero, indtil indsigelsesperioden er udløbet, eller indsigelsessagen er endeligt afgjort. Herefter finder § 75 anvendelse.

Stk. 5 Er der før begæringen om omprøvning af certifikatet begæret omprøvning eller ophør af grundpatentet, sættes begæringen om omprøvning af certifikatet i bero, indtil der er truffet endelig afgørelse vedrørende grundpatentet. Herefter finder § 75 anvendelse.