Patentbekendtgørelsen § 16

Denne konsoliderede version af patentbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Bekendtgørelse nr. 2111 af 24. november 2021

§ 16

Beskrivelsen skal:

  • 1) Indledes med en kort og saglig titel for opfindelsen.

  • 2) Angive det tekniske område, som opfindelsen vedrører, samt den teknik, som opfindelsen bygger på, om muligt suppleret med henvisning til kendt litteratur, som belyser den pågældende teknik.

  • 3) Beskrive det tekniske problem og den løsning, som opfindelsen omfatter.

  • 4) Belyse opfindelsen ved hjælp af udførelseseksempler eller udførelsesformer, eventuelt med henvisning til tegninger eller fotografier, således at patentkravene kan anses for tilstrækkeligt underbyggede.

  • 5) Udtrykkeligt angive, hvorledes opfindelsen kan udnyttes industrielt, hvis dette ikke tydeligt fremgår af opfindelsens karakter. Såfremt der er tale om en opfindelse, der vedrører et gen, skal der udtrykkeligt redegøres for, hvorledes en sekvens eller delsekvens af genet kan anvendes industrielt.

  • 6) Hvis opfindelsen angår ændring af dyrs genetiske identitet, angive, om opfindelsen kan påføre dyret lidelser og i så fald, om der ved udøvelsen af opfindelsen opnås en betydelig medicinsk nytteværdi for mennesker eller dyr.

Stk. 2 Hvis patentkravene omfatter flere selvstændige patentkrav, skal opfindelserne ifølge disse patentkrav omtales i beskrivelsen.

Stk. 3 Beskrivelsen af opfindelsen må ikke indeholde andet, end hvad der bidrager til forståelsen af opfindelsen. Normalt bør bruges sådanne tekniske udtryk, tegn og symboler, som er almindeligt anerkendte på det pågældende område. Hvis nye eller ikke almindeligt anvendte udtryk anvendes, skal betydningen af disse forklares. Fysiske størrelser skal angives i enheder, der er anerkendt i international praksis, fortrinsvis efter det metriske system ved anvendelse af SI-enheder. I matematiske formler skal almindeligt anvendte symboler bruges. I kemiske formler skal almindeligt anvendte symboler, atomvægte og molekyl- eller strukturformler bruges.

Stk. 4 Omfatter patentansøgningen deponering af en prøve af biologisk materiale, jf. patentlovens § 8 a, skal ansøgningen ved indleveringen indeholde alle de oplysninger af betydning om det biologiske materiales karakteristika, som ansøgeren har kendskab til.