14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pasloven § 1

Lov om pas til danske statsborgere m.v. paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pasloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 76 af 19. januar 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Ved kongelig anordning kan det bestemmes, hvorvidt danske statsborgere ved ankomst til eller udrejse fra landet skal være forsynet med pas eller anden rejselegitimation.

•••

Stk. 2 Justitsministeren fastsætter de nærmere regler for udstedelse af pas til danske statsborgere, der opholder sig her i landet. Justitsministeren kan efter forhandling med udenrigsministeren fastsætte de nærmere regler for udstedelse af pas til danske statsborgere, der opholder sig i udlandet. Justitsministeren kan i forbindelse med henlæggelse af opgaver til politiet efter denne lov fastsætte regler om, hvilken myndighed inden for politiet der varetager de pågældende opgaver. Pasbekendtgørelsen

•••

Stk. 3 Justitsministeren kan henlægge opgaver i forbindelse med ansøgning om pas til kommunalbestyrelserne. Pasbekendtgørelsen

•••

Stk. 4 Justitsministeren kan fastsætte regler om afhentning af pas, der udstedes af de pasudstedende myndigheder, og disse myndigheders håndtering af uafhentede pas. Pasbekendtgørelsen

•••

Stk. 5 Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om omfanget af de opgaver, som i medfør af stk. 3 kan henlægges til kommunalbestyrelserne. Pasbekendtgørelsen

•••

Stk. 6 Justitsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til denne lov og regler fastsat i medfør heraf, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren. Pasbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside