Pasloven § 1

Denne konsoliderede version af pasloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om pas til danske statsborgere m.v.

Lov nr. 223 af 07. juni 1952,
jf. lovbekendtgørelse nr. 76 af 19. januar 2017,
som ændret ved lov nr. 1542 af 18. december 2018, lov nr. 167 af 29. februar 2020, lov nr. 124 af 30. januar 2021, lov nr. 415 af 13. marts 2021, lov nr. 2603 af 28. december 2021 og lov nr. 226 af 15. februar 2022

§ 1

Ved kongelig anordning kan det bestemmes, hvorvidt danske statsborgere ved ankomst til eller udrejse fra landet skal være forsynet med pas eller anden rejselegitimation.

Stk. 2 Justitsministeren fastsætter de nærmere regler for udstedelse af pas til danske statsborgere, der opholder sig her i landet. Justitsministeren kan efter forhandling med udenrigsministeren fastsætte de nærmere regler for udstedelse af pas til danske statsborgere, der opholder sig i udlandet. Justitsministeren kan i forbindelse med henlæggelse af opgaver til politiet efter denne lov fastsætte regler om, hvilken myndighed inden for politiet der varetager de pågældende opgaver. Pasbekendtgørelsen

Stk. 3 Justitsministeren kan henlægge opgaver i forbindelse med ansøgning om pas til kommunalbestyrelserne. Pasbekendtgørelsen

Stk. 4 Justitsministeren kan fastsætte regler om afhentning af pas, der udstedes af de pasudstedende myndigheder, og disse myndigheders håndtering af uafhentede pas. Pasbekendtgørelsen

Stk. 5 Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om omfanget af de opgaver, som i medfør af stk. 3 kan henlægges til kommunalbestyrelserne. Pasbekendtgørelsen

Stk. 6 Justitsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til denne lov og regler fastsat i medfør heraf, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren. Pasbekendtgørelsen