Pasbekendtgørelsen § 7

Denne konsoliderede version af pasbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om pas m.v.

Bekendtgørelse nr. 2693 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1120 af 30. juni 2022

§ 7

Ved indlevering af pasansøgningen skal ansøgeren godtgøre sin identitet ved forevisning af det sidst udstedte pas.

Stk. 2 Er pasansøgeren ikke i besiddelse af et tidligere udstedt pas, skal ansøgeren forevise original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedlegitimation.

Stk. 3 Hvis pasansøgeren ikke er kendt i Det Centrale Pasregister, skal ansøgeren på anden vis dokumentere, at vedkommende har dansk indfødsret.

Stk. 4 Fremgår ansøgerens personnummer ikke tydeligt af de i stk. 1 og 2 anførte dokumenter, skal der tillige forevises et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvoraf ansøgerens personnummer tydeligt fremgår.

Stk. 5 Fremgår ansøgerens nu anvendte navn ikke af de i stk. 1-2 og 4 anførte dokumenter, har ansøgeren pligt til på forlangende at dokumentere navneændringen ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregistret.