Pasbekendtgørelsen § 5

Denne konsoliderede version af pasbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om pas m.v.

Bekendtgørelse nr. 2693 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1120 af 30. juni 2022

§ 5

Pasansøgeren skal personligt til en kommune indgive ansøgning om pas. Ansøgning om pas skal indgives til kommunen ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunen stiller til rådighed. Tilsvarende gælder for materiale, herunder fotografi, der skal vedlægges en ansøgning om pas. Ansøgninger og materiale, der ikke indgives ved digital selvbetjening efter 2. og 3. pkt., afvises af kommunen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Hvis kommunen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunen tilbyde, at ansøgningen eller materiale indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1.

Stk. 3 Kommunen kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage ansøgningen eller materiale på anden vis end digitalt.

Stk. 4 En digital pasansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunen.

Stk. 5 Det i stk. 1 nævnte fotografi skal opfylde følgende krav:

  • 1) Fotografiet skal tages lige forfra og vise ansøgerens ansigt uden hovedbeklædning og det øverste af skuldrene.

  • 2) Ansigtet skal være jævnt belyst.

  • 3) Begge øjne skal være helt synlige, og blikket skal være rettet mod kameraet.

  • 4) Munden skal være lukket.

  • 5) Briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser.

  • 6) Baggrunden skal være lys og uden skygger eller andre motiver.

  • 7) Afleveres fotografiet ikke digitalt, jf. stk. 1-3, skal fotografiet være et vellignende portrætbillede af god kvalitet, holdbart, egnet til indscanning og uden stempler, huller og andre beskadigelser. Fotografiets størrelse skal være 35 x 45 mm, hvor hovedet måler 30-36 mm i højden.

Stk. 6 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at ansøgeren bærer hovedbeklædning på det i stk. 1 nævnte fotografi, hvis ansøgeren af religiøse grunde anmoder herom. Tilladelse kan meddeles efter en konkret vurdering, såfremt ansigtets hovedtræk tydeligt fremgår af fotografiet. Dette betyder, at ansigtets hageparti, næse, kindben, øjne og øjenbryn ikke må være tildækket, og at panden skal være afdækket i et sådant omfang, at ansigtsformen fremgår.

Stk. 7 Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt tillade, at kravene i stk. 5 fraviges, når ganske særlige grunde taler herfor.

Stk. 8 Pasansøgeren skal endvidere afgive fingeraftryk af venstre og højre pegefinger.

Stk. 9 Pasansøgere under 12 år og pasansøgere, fra hvem det varigt er umuligt at optage fingeraftryk, er dog undtaget fra kravet om at afgive fingeraftryk efter stk. 8.

Stk. 10 Hvis det midlertidigt er umuligt at optage fingeraftryk efter stk. 8, kan der efter politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politis nærmere anvisninger optages fingeraftryk af andre fingre. Er det midlertidigt umuligt at optage fingeraftryk af nogen fingre, kan der udstedes et provisorisk pas til pasansøgeren efter § 25. § 25, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse i disse situationer.