Pasbekendtgørelsen § 14

Denne konsoliderede version af pasbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om pas m.v.

Bekendtgørelse nr. 2693 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1120 af 30. juni 2022

§ 14

En pasindehaver, der efter passets udstedelse har skiftet navn, er berettiget til at få udstedt nyt pas. Passet udstedes mod sædvanlig betaling efter paslovens §§ 4 a og 4 b.

Stk. 2 En pasindehaver, der dokumenterer, at passet på grund af fejl ved udstedelsen eller ved pasblanketten lider af væsentlige mangler, der må tilregnes den pasudstedende myndighed, er berettiget til at få manglerne udbedret eller at få udstedt nyt pas. Et sådant pas udstedes uden betaling efter paslovens §§ 4 a og 4 b. Foretages der ombytning til et nyt pas, er pasindehaveren forpligtet til at aflevere det fejlbehæftede pas til kommunen, samt til på kommunalbestyrelsens forlangende at indgive ny ansøgning om pas efter reglerne i §§ 5-13. Pasindehaverens dokumenterede udgifter til fremskaffelse af fotografi refunderes. Passet udstedes med en gyldighedstid svarende til det fejlbehæftede pas.

Stk. 3 Bliver et pas beskadiget eller slidt i et sådant omfang, at stempler, fotografi eller tekst, herunder numre og datoer, ikke kan kontrolleres på stedet, eller er passet i øvrigt behæftet med væsentlige mangler, skal indehaveren anmode om at få udstedt nyt pas, inden nye rejser foretages. Passet udstedes mod betaling efter paslovens § 4 c.

Stk. 4 Erklærer en pasansøger, at et bestilt pas ikke er modtaget, skal pasansøgeren indgive ny ansøgning om pas efter reglerne i §§ 5-13. Passet udstedes uden betaling efter paslovens §§ 4 a og 4 b, og pasansøgerens dokumenterede udgifter til fremskaffelse af fotografi refunderes. Afgives en sådan erklæring inden 30 dage fra udstedelsesdatoen, kan kommunalbestyrelsen fravige kravet om indgivelse af en ny ansøgning om pas.

Stk. 5 Erklærer pasansøgeren, at et bestilt pas ikke er modtaget, jf. stk. 4, afkræves den pågældende en erklæring herom. På tilsvarende vis, afkræves den pågældende en redegørelse, såfremt der til den pågældende tidligere er udstedt pas, der oplyses at være bortkommet eller tilintetgjort.