Pakkerejseloven § 15

Denne konsoliderede version af pakkerejseloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018

Lov om pakkerejser

Lov nr. 472 af 30. juni 1993

§ 15

Viser det sig inden pakkerejsens påbegyndelse, at arrangøren ikke vil kunne opfylde aftalen, uden at et eller flere vilkår ændres, eller aflyses pakkerejsen, skal arrangøren hurtigst muligt underrette kunden herom.

Stk. 2 Samtidig med den i stk. 1 nævnte underretning skal arrangøren give kunden oplysning om dennes beføjelser, om retsvirkningen af at undlade at give meddelelse som nævnt i stk. 3 samt om, hvortil kundens meddelelse kan gives. I modsat fald kan arrangøren ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation efter stk. 3.

Stk. 3 Vil kunden gøre krav gældende i anledning af, at arrangøren ikke vil kunne opfylde aftalen, eller at pakkerejsen aflyses, skal kunden give arrangøren eller formidleren meddelelse herom. Meddelelsen skal gives inden rimelig tid efter modtagelsen af en underretning som nævnt i stk. 1. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav gældende, jf. dog stk. 2.