Pakkerejseloven Kapitel 5

Denne konsoliderede version af pakkerejseloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018

Lov om pakkerejser

Lov nr. 472 af 30. juni 1993

Kapitel 5 1 Arrangørens misligholdelse m.v. inden pakkerejsens påbegyndelse
§ 15

Viser det sig inden pakkerejsens påbegyndelse, at arrangøren ikke vil kunne opfylde aftalen, uden at et eller flere vilkår ændres, eller aflyses pakkerejsen, skal arrangøren hurtigst muligt underrette kunden herom.

Stk. 2 Samtidig med den i stk. 1 nævnte underretning skal arrangøren give kunden oplysning om dennes beføjelser, om retsvirkningen af at undlade at give meddelelse som nævnt i stk. 3 samt om, hvortil kundens meddelelse kan gives. I modsat fald kan arrangøren ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation efter stk. 3.

Stk. 3 Vil kunden gøre krav gældende i anledning af, at arrangøren ikke vil kunne opfylde aftalen, eller at pakkerejsen aflyses, skal kunden give arrangøren eller formidleren meddelelse herom. Meddelelsen skal gives inden rimelig tid efter modtagelsen af en underretning som nævnt i stk. 1. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav gældende, jf. dog stk. 2.

§ 16

Aflyser arrangøren pakkerejsen, uden at dette skyldes kundens egne forhold, eller kan det med sikkerhed forudses, at aftalen i øvrigt vil blive misligholdt væsentligt af arrangøren, har kunden ret til

  • 1) at hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, eller

  • 2) at deltage i en anden pakkerejse efter kundens valg, såfremt arrangøren uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette.

Stk. 2 Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen, i det omfang denne ikke kan kræves erstattet af arrangøren, jf. § 17. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af ringere værdi, skal arrangøren tilbagebetale prisforskellen.

§ 17

Lider kunden tab som følge af, at arrangøren ikke kan opfylde de aftalte vilkår, eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning fra arrangøren, medmindre

  • 1) aflysningen skyldes, at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end et i aftalen angivet minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden inden en i aftalen angivet frist,

  • 2) aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes kundens egne forhold,

  • 3) aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af arrangøren eller nogen, arrangøren er ansvarlig for, eller

  • 4) aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som arrangøren eller nogen, arrangøren er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.

Stk. 2 Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis den manglende opfyldelse af aftalen angår egenskaber ved pakkerejsen, som må anses tilsikrede.

Stk. 3 Justitsministeren kan fastsætte regler om frister for aflysning i de i stk. 1, nr. 1, anførte tilfælde.