Bøger, som nævner Oversvømmelsesloven - ophæves den 1. juli 2022 § 5

Vand – Lovgivning (1. udg.)
Forfattere: Ellen Margrethe Basse
Udgivelsesdato: 23. nov 2022
DJØF Forlag

Statslig farekortlægning

- Side 391 -

...oversvømmelsesrisikoen for hvert af de områder, der er udpeget som udsat for en potentiel væsentlig oversvømmelsesrisiko, eller hvor en sådan må anses for sandsynlig.8787. Oversvømmelseslovens § 5, stk. 1, jf. § 3, stk. 1 samt kystoversvømmelsesbekendtgørelsens § 5, jf. § 3, stk. 1, der gennemfører direktivets artikel 6, stk. 1, jf. artikel 3, stk. 2, litra b.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Kortlægningen, der skal revurderes hvert sjette år,8888. Oversvømmelseslovens § 5, stk. 3.er tilgængelig på MiljøGIS8989. Oversvømmelseslovens § 5.og DinGeo.9090. DinGeo er en del af GeoData, som indeholder oplysninger vedrørende samtlige adresser i Danmark. Den er tilgængelig på: https://www.dingeo.dk.

Læs på Jurabibliotek


Lovens hhv. bekendtgørelsens krav til farekortlægning

...det udarbejdes et kort for de områder, der er udpeget som oversvømmelsesrisikoområder af ministeriet.9191. Oversvømmelseslovens § 5, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, som gennemfører oversvømmelsesdirektivets artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1 og artikel 8, stk. 1.Farekortene, der udarbejdes af Kystdirektoratet med hjemmel i oversvømmelsesloven, skal ko-

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 392 -

...udarbejdet af Miljøstyrelsen efter basisanalysebekendtgørelsens regler.9292. Oversvømmelseslovens § 5, stk. 2, der henviser til vandplanlægningslovens § 6, jf. § 39, stk. 4. Vedrørende basisanalyser se bogens kapitel 4 afsnit “4.4.1 Status for overfladevand og grundvand”, s. 232ff.Et tilsvarende krav indgår ikke i kystoversvømmelsesbekendtgørelsen.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...hændelser; b) middelstor sandsynlighed for oversvømmelse (100 års-hændelse); hhv. c) stor sandsynlighed for oversvømmelse, hvor det er relevant. Hvert scenarie skal indeholde oplysninger om (a) oversvømmelsesgrad (den maksimale geografiske udbredelse af en oversvømmelse); (b) vanddybde eller vandstand; og (c) strømhastighed eller relevante vandmængder.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Kortene skal indeholde oplysninger om:9494. Oversvømmelseslovens § 5, stk. 1, jf. bilag 1, og kystoversvømmelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, bilag 1, som gennemfører direktivets præambel betragtning 12 og artikel 6, stk. 3.

Læs på JurabibliotekModeller og illustration på MiljøGIS som hjælpemidler

- Side 394 -

...digitalt tilgængelige.101101. Oversvømmelseslovens § 5.Den kommunale anvendelse af Kystdirektoratets kort suppleres af vejledende strategier og forslag til konkrete tiltag, der er egnede til at håndtere de relevante oversvømmelses- og erosionsrisici.102102. Der er en beskrivelse af kortlægningen på https://kystplanlægger.dk (besøgt den 27. oktober 2021).

Læs på Jurabibliotek