Oversvømmelsesloven § 16

Denne konsoliderede version af oversvømmelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer

Lov nr. 1505 af 27. december 2009, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1085 af 22. september 2017,
som ændret ved lov nr. 900 af 21. juni 2022

§ 16

Klageberettiget efter § 15 er følgende:

  • 1) Miljø- og fødevareministeren.

  • 2) Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

  • 3) Offentlige myndigheder.

  • 4) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

  • 5) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

  • 6) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 2 Ved klage indgivet af klageberettigede efter stk. 1, nr. 5 og 6, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter.