Oversvømmelsesloven § 16

Denne konsoliderede version af oversvømmelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. juli 2022

Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer

Lov nr. 1505 af 27. december 2009,
jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 18. januar 2024

§ 16

Klageberettiget efter § 15 er følgende:

  • 1) Miljøministeren.

  • 2) Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

  • 3) Offentlige myndigheder.

  • 4) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

  • 5) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

  • 6) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 2 Ved klage indgivet af klageberettigede efter stk. 1, nr. 5 og 6, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter.