Oversvømmelsesloven Kapitel 3

Denne konsoliderede version af oversvømmelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer

Lov nr. 1505 af 27. december 2009,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 22. september 2017,
som ændret ved lov nr. 900 af 21. juni 2022

Kapitel 3 1 Risikostyringsplaner
§ 6

Kommunalbestyrelsen udarbejder en risikostyringsplan i overensstemmelse med lovens bilag 2 for hvert af de udpegede risikoområder.

Stk. 2 Risikostyringsplanerne skal koordineres med regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning.

Stk. 3 Risikostyringsplanen kan ændres i planperioden efter reglerne i dette kapitel.

§ 7

Kommunalbestyrelsen offentliggør ved annoncering forslag til risikostyringsplaner og senere revurderinger heraf. Offentliggørelse ved annoncering kan ske udelukkende digitalt. Forslag skal være offentligt tilgængelige.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om frister for offentliggørelse af forslag til risikostyringsplaner og senere revurderinger heraf.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen offentliggør ved annoncering forslag til revurderinger af risikostyringsplaner hvert sjette år. Offentliggørelse ved annoncering kan ske udelukkende digitalt.

Stk. 4 Samtidig med offentliggørelsen sendes forslagene til de statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslagene.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 6 måneder for fremsættelse af indsigelser mod forslagene.

§ 8

Efter udløbet af fristen i § 7, stk. 5, vedtager kommunalbestyrelsen risikostyringsplanerne, jf. dog stk. 2 og § 9.

Stk. 2 Hvis der efter høringen foretages ændringer i det offentliggjorte forslag, som på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har foranlediget ændringen, kan vedtagelse af planen ikke ske, før de pågældende har haft lejlighed til at udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor. Hvis ændringen er så omfattende, at der kan siges at foreligge et nyt forslag til plan, skal procedurerne i dette kapitel følges.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen offentliggør ved annoncering de vedtagne risikostyringsplaner og senere revurderinger heraf. Offentliggørelse ved annoncering kan ske udelukkende digitalt. De endeligt vedtagne risikostyringsplaner skal være offentligt tilgængelige.

Stk. 4 Snarest muligt efter vedtagelsen sender kommunalbestyrelsen risikostyringsplanerne til miljø- og fødevareministeren. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om frist for fremsendelse af risikostyringsplaner.

Stk. 5 Miljø- og fødevareministeren sammenfatter og offentliggør vedtagne risikostyringsplaner for hvert vanddistrikt. De sammenfattede risikostyringsplaner skal udarbejdes i overensstemmelse med lovens bilag 2, dog på vanddistriktsniveau.

Stk. 6 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om kravene til offentliggørelse og offentlig tilgængelighed af de vedtagne risikostyringsplaner. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen digitalt skal fremsende risikostyringsplanen, herunder bestemte oplysninger fra risikostyringsplanen, i bestemte it-systemer, særlige digitale formater el.lign.

§ 9

Et forslag til risikostyringsplan kan ikke vedtages, hvis andre kommunalbestyrelser har gjort skriftlig indsigelse over for kommunalbestyrelsen inden udløbet af fristen efter § 7, stk. 5. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed om de nødvendige ændringer.

Stk. 2 Såfremt der ikke kan opnås enighed mellem kommunalbestyrelserne, forelægges sagen for miljø- og fødevareministeren, som herefter træffer afgørelse om den nødvendige ændring.

§ 10

Miljø- og fødevareministeren kan til varetagelse af statslige interesser eller opfyldelse af internationale forpligtelser fremsætte indsigelser mod et forslag til risikostyringsplan inden udløbet af fristen efter § 7, stk. 5. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed om den nødvendige ændring.

Stk. 2 Såfremt der ikke ved forhandling kan opnås enighed, træffer miljø- og fødevareministeren afgørelse om den nødvendige ændring.

§ 11

Kommunalbestyrelsen er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af risikostyringsplanerne og skal herunder sikre gennemførelsen af disse.