Ordensbekendtgørelsen § 17

Denne konsoliderede version af ordensbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger

Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 303 af 19. april 2006, bekendtgørelse nr. 373 af 23. maj 2008, bekendtgørelse nr. 540 af 11. juni 2009, bekendtgørelse nr. 1114 af 30. november 2009, bekendtgørelse nr. 373 af 19. april 2011, bekendtgørelse nr. 616 af 10. juni 2014, bekendtgørelse nr. 305 af 31. marts 2017, bekendtgørelse nr. 860 af 28. juni 2017, bekendtgørelse nr. 427 af 07. maj 2018 og bekendtgørelse nr. 1094 af 29. juni 2020

§ 17

Politiet kan træffe midlertidige foranstaltninger i form af påbud eller forbud, når det findes nødvendigt for at forebygge fare for den offentlige orden eller enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.

Stk. 2 Beslutning om udstedelse af påbud eller forbud efter stk. 1 træffes af politimesteren (politidirektøren) eller den, som denne bemyndiger hertil. Beslutningen skal meddeles ved offentlig bekendtgørelse og indeholde en begrundelse og en angivelse af det sted og tidsrum, som beslutningen gælder for.

Stk. 3 Det tidsrum, som beslutningen gælder for, skal være så kort som muligt og må ikke overstige 3 måneder. Tidsrummet kan forlænges, dog højst med 3 måneder ad gangen. Forlængelse sker ved fornyet beslutning, jf. stk. 2.